Burlövs kommun
www.burlov.se

Ny eller ändrad utfart

en bil som kör på en väg

Enligt 39 § väglagen (1971:948) krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. I detaljplanerat område gäller inte väglagen men det behövs fortfarande tillstånd från kommunen som väghållare för att ansluta till gator där kommunen är väghållare.

För tydlighet gentemot medborgare och likabehandling i hela kommunen krävs riktlinjer och villkor för anslutning till gata eller allmän väg.

Kriterier för anslutning

Varje ansökan prövas individuellt och det görs en sammanvägning av hur befintlig miljö påverkas av en ny eller ändad utfart. Följande riktlinjer tas alltid med i prövningen.


 • En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte behöva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt.
 • Backning över cykelbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Backning på huvudgata med genomfartstrafik tillåts inte.
 • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Utfartens bredd får max vara 5,0 meter.
 • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter, där inget högre än 80 cm skymmer sikten.
 • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Påverkan på den allmänna marken

 • Utfarten måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför fastigheten.
 • Utfarten måste fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt.
 • Utfarten måste vara väl anpassad till gatans och stadsdelens karaktär.
 • Utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Burlövs kommuns grävningsbestämmelser måste följas.

Vad kostar det?

Det kostar inget att ansöka, men den sökande bekostar själv anläggandet av infarten. I normalfallet anläggs infarten av en av kommunen anlitad entreprenör. I vissa fall kan den sökande själv anlita en entreprenör som kan utföra arbetet förutsatt att den följer kommunens grävningsbestämmelser och övriga krav kommunen ställer.

Vid flytt av en redan befintlig utfart får den sökande även bekosta eventuell rivning av den gamla utfarten som inte kan vara kvar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: