Burlövs kommun
www.burlov.se

Häckar och buskage

Byggnader

Byggnader skall enligt bland annat plan- och bygglagen hållas i vårdat skick och underhållas så att deras särart bevaras och anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt, men också till omgivningens karaktär.

Tomter

Tomter skall hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.   Enligt jordabalken skall var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen. Enligt miljöbalken skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.


Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.


Särskilt viktigt är det att till exempel växtlighet inte äventyrar trafiksäkerheten. Enligt § 9 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Burlövs kommun skall träd och växtlighet, som från fastighet skjuter ut över gatulinjen, genom fastighetsägarens försorg kvistas till en höjd av 2,5 meter över gångbana och 3,2 meter över cykelbana samt 4,5 meter över körbana. Enligt § 10 får häck eller annan växtlighet inte skjuta ut utanför tomtgräns.


Överträdelse av dessa ordningsföreskrifter kan leda till penningböter enligt ordningslagen.   Läs mer i broschyren "Klipp häcken" intill som innehåller bra tips om hur man skall plantera växter och underhålla dem för att trafiksäkerheten inte skall äventyras.

Man kan agera själv, men varsamt 

Om man störs av en grannes växtlighet bör man i första hand tala med grannen och försöka komma överens. Om det inte hjälper kan man klaga hos kommunen. Men man kan också i vissa lägen agera själv.


Den som har problem med besvärande växtlighet som tränger in på den egna tomten från grannens tomt kan själv beskära växtligheten i tomtgränsen. I jordabalken anges att tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Men ägaren till den mark varifrån växtligheten tränger in skall först ges tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom. Detta gäller både tomtens ägare och tomträttshavare.  

Något om handläggning hos kommunen

Klagomål inkommer ibland till kommunen om ovårdade tomter eller byggnader. Det kan vara växtlighet som upplevs som besvärande för en granne, tomter och byggnader som inte hålls i vårdat skick och grannar som inte kan komma överens med varandra om träd och buskars utseende. Växtlighet med mera vid in- och utfarter från tomter kan också påverka trafiksäkerheten.


När ett klagomål inkommit gör kommunen en bedömning och, om anmälan är befogad, kontaktar sedan fastighetsägaren. Efter att fastighetsägare fått information om vad som gäller brukar situationen lösas. I annat fall kan kommunen förelägga fastighetsägaren att inom viss tid åtgärda bristerna. Föreläggandet kan förenas med vite. Beroende på situationen kan även polisanmälan ske. Det finns även möjlighet för kommunen att åtgärda brister på fastighetsägarens bekostnad via Kronofogdemyndigheten.

För en säker trafik, följ nedanstående

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg: minst 3,2 m (rekommendation)
  • över körbana: minst 4,5 m


Tänk på att träd och buskar växer - plantera på rätt ställe!

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-12-20