Burlövs kommun

Fristående förskola

Färgpennor

En fristående förskola är en förskola som drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. Den som ytterst äger och driver den fristående förskolan kallas enskild huvudman. Förskolans läroplan och skollagens bestämmelser om förskolan styr förskolans verksamhet. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av förskolans rektor.

Så här går det till att ansöka om att få godkännande att starta fristående förskola

I Burlövs kommun är det utbildnings- och kulturnämnden som hanterar godkännande och beslut om rätt till bidrag till fristående förskola. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera. Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. I vissa fall kan även ett tilläggsbelopp betalas ut.

Ansök om att starta fristående förskola

För att ansöka ska sökanden fylla i vår ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med en budget för första verksamhetsåret samt nödvändiga bilagor via post till utbildnings- och kulturförvaltningen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Utbildnings- och kulturförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.


En ansökan ska vara formulerad så att den för utbildnings- och kulturnämnden klargör och visar sökandens insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten och sökandens förmåga att skapa förutsättningar så att verksamheten kan uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är sökanden som i ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen.

Från och med 1 jan 2019 finns krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskoleverksamheten samt lämplighet att bedriva denna.


Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
  3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet, såsom:

  • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.


Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.


Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ekonomiska förutsättningar

De nya bestämmelserna som trädde i kraft den 1 jan 2019 förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och företag

Utbildnings- och kulturnämnden kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Om utbildnings- och kulturnämnden bedömer att sökanden har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen får sökanden beslut om godkännande för att driva den fristående förskolan.

Vem undertecknar?

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.

Ansökan ska lämnas in i god tid i innan verksamheten ska starta

För att ansökan ska kunna behandlas så snart som möjligt är det viktigt att alla uppgifter finns med. Utbildnings- och kulturförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

Skicka ansökan till:

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Burlövs kommun

Box 53

232 21 Arlöv

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete