Burlövs kommun
www.burlov.se

Bli utförare av stöd- och serviceinsatser

Burlövs kommun tillämpar LOV, lagen om valfrihetssystem, för utförande av serviceinsatserna städ och tvätt samt ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Här finner du information om att bli och vara utförare.

Det företag som vill bli utförare enlig LOV i Burlövs kommun lämnar en ansökan till kommunen. Ansökan kan göras när som helst. Företag som uppfyller kommunens krav godkänns som utförare. Detta innebär att kommunen inte kan bestämma hur många företag som blir utförare.


Valfrihetssystemet i Burlövs kommun avser:

  • Serviceinsatser städ och tvätt enligt 4 kap. 1 § SoL.
  • Ledsagarservice enligt 4 kap. 1 § SoL.
  • Avlösarservice i hemmet enligt 4 kap. 1 § SoL.
  • Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS.
  • Avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS.

Den enskildes val

Den enskilde väljer själv vem av kommunens godkända utförare som ska utföra beviljade insatser, kommunen kan därför inte garantera några uppdrag till utförarna inom valfrihetssystemet. Om ett aktivt val inte gjorts erbjuder kommunen ett ickevalsalternativ utifrån en turordningslista. I valfrihetssystem enligt LOV har den enskilde rätt att när som helst byta utförare, vilket verkställs inom 14 dagar.

Kontroll genomförs

Burlövs kommun utför seriositetskontroll av alla sökande både vid ansökningstillfället samt fortlöpande under avtalstiden. Syftet med kontrollen är att konkurrensen ska ske på lika villkor och att samtliga företag som utför uppdrag åt kommunen är seriösa med sina skatteredovisningar och inbetalningar. Kommunen granskar även företagsledning, styrelse och dess ekonomiska förutsättningar att klara uppdraget.

Samma krav på alla utförare

I förfrågningsunderlaget för upphandling enligt Lag om valfrihetssystem (2008:962) finns alla de krav som kommunen ställer på utförare av stöd- och serviceinsatser. Samtliga krav ska vara uppfyllda under hela avtalstiden. Kraven är samma för alla utförare inom valfrihetssystemet.

Ersättning

Den ersättning som utförarna får är fastställd i förväg och lika för alla. Utförarna konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet.

Så här går ansökan till

Ansökan görs med blanketten Ansökan utförare LOV. Svaren lämnas av dig som företagare och samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska anses som fullständig. Kommunen kan också begära in förtydliganden eller kompletteringar från den som ansöker.

Upphandlingssekretess

Ansökan är en inkommen handling och diarieförs i kommunen. Inkomna ansökningar/anbud är som regel offentliga handlingar. Om en sökande vill att delar av inlämnat material hanteras med sekretess ska detta tydligt anges. Observera att detta inte per automatik kommer att innebära att så blir fallet. Kommunen prövar varje ansökan och kommunicerar detta med utföraren.

Kontakta oss

Kontaktperson LOV

Gunilla Ahlstrand

040-625 61 25

gunilla.ahlstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete