Burlövs kommun

Försäljning av tobaksvaror

Butikshylla med tobaksvaror

Tillståndsplikt gäller för försäljning av tobak. För att få sälja tobaksvaror måste du därför ansöka om försäljningstillstånd hos Miljö- och byggavdelningen i Burlövs kommun.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobak

Du kan ansöka om tillstånd för försäljning som gäller tills vidare eller som gäller för en viss tid. Ansökan kan göras via våra e-tjänster eller genom att skicka in ansökan (blankett) till kommunen.


Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret, kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak. Kraven på lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten. Miljö- och byggavdelningen gör en enskild bedömning i varje ärende.

Dokument om ägarförhållanden

Aktiebok, Handelsbolagsavtal etc. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska du skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.

Registreringsbevis Bolagsverket/Skatteverket

Registreringsbevis från Bolagsverket. Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket, bifogas en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.

Köpeavtal/arrendeavtal

Köpeavtal/arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.

Redogörelse för kostnader och finansiering

Beroende på när ni köpt butiken kan förvaltningen komma att be er redovisa kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa. Blankett för finansieringsplan finns nedan under rubriken E-tjänster och Blanketter.

Hyreskontrakt

Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.

Egenkontrollprogram

Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att tillstånd ska kunna beviljas. Programmet utgör en viktig del av er ansökan.

Kvitto på inbetald ansökningsavgift

Ansökan handläggs först när avgiften är inbetald. Avgiften återbetalas inte om ansökan återtas eller avslås.

 

För att beviljas tillstånd måste du i din ansökan bifoga en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram. Den ska även finnas tillgänglig i försäljningslokalen och kunna visas upp vid tillsynsbesök.

 

I egenkontrollprogram dokumenteras de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten lever upp till de lagkrav som finns för tobaksförsäljning. Det ska bland annat framgå hur du arbetar för att följa lagen gällande:


Ålderskontroll - den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att köparen fyllt 18 år. Vid tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. En tobaksvara får inte heller säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.


Synbar skylt om åldersgränsen - på varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig skylt med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Skylten ska normalt placeras i anslutning till kassan och vara klart synbar, vilket till exempel innebär att den inte får vara dold bakom någonting.


Mängden tobak i en förpackning - en styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram och portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Om en förpackning inte innehåller rätt mängd får produkten inte tillhandahållas konsumenter.


Märkning av förpackningar - du måste säkerställa att de tobaksvaror och produkter som säljs har rätt märkning. Förpackningar ska vara märkta med texter som informerar om hälsoriskerna med att använda tobak samt information om rökavvänjning. När det gäller cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska förpackningarna också ha kompletterande bilder med tillhörande bildtexter. Hälsovarningarna ska vara på svenska.


Marknadsföring och reklam - får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Det är t.ex. förbjudet att skriva "billiga cigaretter" eller liknande då detta bryter mot lagen genom att uppmuntra till köp.


Skyldigheten att informera och ge stöd till personalen - näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa de lagkrav som ställs vid tobaksförsäljning. Samma krav gäller även för partihandlare.


På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egetkontrollprogram ska innehålla.

Varje kommun har rätt att besluta om vilka avgifter som ska gälla. Avgifterna kan därför variera, beroende på i vilken kommun man gör ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgift för stadigvarande försäljningstillstånd är 8 000 kr. Avgiften betalas in på kommunens plusgirokonto 11 20 10-4 med betalningsmottagare Burlövs kommun. Under meddelande skriver du vad betalningen avser samt försäljningsställets namn och adress.


Ansökan handläggs först när avgiften är inbetald. Avgiften återbetalas inte om ansökan återtas eller avslås.

Tillsynsavgift

Miljö- och byggavdelningen gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd och för detta tas en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 5 000kr.

Förändring eller tillägg gällande försäljningstillstånd

Avgift för ansökan eller anmälan om enklare förändringar: 1 000 kr. Avgift för anmälan om ändrade ägarförhållanden med 50 % eller mer: 8 000 kr. Avgift för anmälan om ändrade ägarförhållanden upp till 49 %: 4 000 kr.

Om du har ett försäljningstillstånd för tobak och ska göra förändringar i din verksamhet, t.ex. ägarbyte, nya ledamöter i styrelsen, nya bolagsmän eller adress, ska detta anmälas till kommunen utan dröjsmål.

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

Socialförvaltningen ansvarar för tillsyn av de butiker som säljer tobaksvaror. Besöken görs för att informera om de regler som gäller vid försäljning och kontrollera att dessa följs, samt för att stötta butiksägare i att klara de krav som ställs i lagen. Vid tillsynsbesöket har tillsynspersonalen rätt att gå in i butikens olika lokaler.

Kontrollköp

Kommunen kan komma att genomföra kontrollköp, vilket innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende provar att köpa tobak utan legitimation. Kommunen får genomföra sådana kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg, men ska snarast efter kontrollköpet underrätta försäljningsstället om att kontrollköp gjorts. Följs inte lagen kan försäljningsstället förbjudas att sälja tobaksvaror. Vid allvarliga brister kan påföljden bli böter eller fängelse.

Kontakta oss

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: alkohol-tobak@burlov.se

Vill du komma i kontakt med handläggare per
telefon ringer du 040-625 60 00.

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete