Burlövs kommun
www.burlov.se

Starta miljöfarlig verksamhet

Nyetablering av verksamhet

När du ska starta en ny verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten omfattas av miljöprövningsförordningen (2013:251). Det är också viktigt att du tar reda på vad verksamheten kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

 

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

 

Verksamheter delas in i olika grupper som bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande den bedöms vara enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Miljöfarliga verksamheter delas in i grupperna:

  • Tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar)
  • Anmälningspliktiga (C-anläggningar)
  • Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-verksamheter).

 

Det är viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamhet, även om den inte klassas som anmälnings- eller tillståndspliktig.

Ändring av verksamhet

Om du gör ändringar som har betydelse från störningssynpunkt i din anmälnings-pliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljö- och byggavdelningen.

 

För övriga verksamheter är det bra om du kontaktar miljö- och byggavdelningen för rådgivning och information innan du gör någon större ändring ur miljö- eller hälsosynpunkt.

Hur går en anmälan till?

Anmälan ska vara skriftlig och ges in till miljö- och byggavdelningen senast sex veckor innan verksamheten anläggs, påbörjas eller ändras. Denna tid behövs för att miljö- och byggavdelningen ska hinna höra alla berörda och göra sin bedömning.

 

När du lämnar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden. Om anmälan lämnas in ofullständig och om efterfrågade uppgifter saknas, kan miljö- och byggavdelningen komma att begära in kompletteringar.

 

När anmälan är tillräckligt utredd kan miljö- och byggavdelningen förelägga om försiktighetsmått eller förbud om det behövs.

Tillstånd

Verksamhet som är tillståndspliktig ska ansöka hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats och liknande verksamheter.

 

Tillståndspliktiga verksamheter får inte påbörjas utan tillstånd. Mer information om hur du ska gå till väga för att söka tillstånd finns på länsstyrelsens webbsida.

 

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, om det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Är du osäker kontakta tillsynsmyndigheten för mer information.

 

Det finns två undantag för vart man vänder sig med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Du måste söka tillstånd för hos miljöförvaltningen för eget avlopp och för att installera värmepump.

E-tjänsten: Inrättande av avloppsanläggning - ansökan

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö