Burlövs kommun

Så här handlägger vi ansökan

Kollegor pekar på skärm

Utbildnings – och kulturförvaltningens handläggning av ansökan om att starta fristående förskola och ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg sker i flera steg.

 1. När en ansökan inkommer till utbildnings- och kulturförvaltningen registreras den, och ärendet tilldelas en handläggare. En bekräftelse via e-post skickas ut om att ansökan har mottagits.

 2. Handläggaren kontrollerar att registreringsbevis getts in för den aktuella associationsformen eller registerutdrag för den enskilda firman och att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar. Enligt 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) kan ett bolag, innan det har registrerats, inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet. När ansökan skickas in till utbildnings- och kulturförvaltningen måste bolaget ha registrerats som bolag, ekonomisk förening, stiftelse eller dylikt hos registeransvarig myndighet exempelvis Bolagsverket.

  Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bo-lagsverket eller – beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan – an-nan registeransvarig myndighet. Bifoga kvitto på att avgiften till registermyndigheten är betalad.

  Om ni inte kan bifoga ovanstående handlingar, måste ni lämna uppgift om varför i ansökan.

 3. Om något saknas i ovanstående delar, begär utbildnings- och kulturförvaltningen in en komplettering. Inkommer ingen komplettering kan ansökan komma att avvisas.

 4. När utbildnings- och kulturförvaltningen säkerställt att registreringsbevis eller personbevis och registerutdrag inkommit samt att behörig firmatecknare skrivit under påbörjas handläggningen av ärendet. Handläggaren går igenom ansökan och kontrollerar om den är komplett.

 5. Om ansökan inte är komplett eller om det finns oklarheter skickas en begäran om komplettering till sökanden. Observera att eftersträvad handläggningstid börjar först när ansökan är komplett.

 6. Om begärda kompletteringar inte inkommer kan ansökan komma att avslås.

 7. Om begärda kompletteringar inkommer kan vid behov den sökanden komma att kallastill en intervju. Då intervjun genomförs utgör den en del i bedömningen av sökandens förutsättningar att bedriva verksamheten. Eventuellt kan det bli aktuellt att begära in ytterligare komplettering efter intervjun.

 8. Handläggaren gör en helhetsbedömning utifrån materialet i ärendet och skriver fram ett förslag till beslut.

 9. Utbildnings- och kulturnämnden fattar beslut i ärendet. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om detta finns bilagt beslutet.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete