Burlövs kommun
www.burlov.se

Anmäl utredning om frånvaro till hemkommunen

Enligt skollagen (7 kap. 22 §) ska fristående skolor och andra huvudmän anmäla till Burlövs kommun, utbildningsförvaltningen om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan.

När ska skolan anmäla upprepad eller längre frånvaro?

Det finns i lagstiftning och praxis ingen klar definition av vad upprepad eller längre frånvaro innebär. Skolan gör en individuell bedömning i varje enskilt fall när det är aktuellt att utreda en elevs frånvaro.

Två exempel som inte ska rapporteras till hemkommunen

  • En elev kan ha omfattande frånvaro på grund av sjukdom. Omständigheterna kan i vissa fall vara så kända av skolan att en utredning inte är nödvändig. Då ska frånvaron inte rapporteras till Burlövs kommun.
  • En frånvaro kan vara omfattande och bero på en längre resa i mer än två veckor. I de flesta fall kommer rektor då att bedöma att en utredning inte behövs. Då ska frånvaron inte rapporteras till Burlövs kommun.


Viktigt att skolan för dokumentation i ärendet

Vitesföreläggande fattas endast om det är tydligt att skolan har uttömt alla sina möjligheter att åstadkomma en lösning för att få eleven till skolan på frivillig väg.
Skolan har ett långtgående ansvar för att arbeta och vidta åtgärder med målet att få elever att komma till skolan. Därför behöver skolan kunna hänvisa till noggrann dokumentation i ärendet. Det måste vara tydligt att orsaken till att eleven inte fullgör sin skolplikt är att vårdnadshavaren brustit i att fullgöra sina skyldigheter att få eleven till skolan.


Ladda ner blankett längre ner på sidan.


Vad händer med anmälan?

Inkomna anmälningar om frånvaro diarieförs, läses och arkiveras. En anmälan av omfattande frånvaro ersätter inte en anmälan till socialtjänsten, en så kallad ”orosanmälan”. En anmälan till socialtjänsten kan inte heller räknas som en anmälan om elevs frånvaro, enligt 7 kap. 22 § skollagen. I Burlövs kommun är det utbildnings- och kulturförvaltningen som handlägger ärendet om elevs höga frånvaro.


Handläggning av ärendet

Efter att anmälan har skickats in till utbildningsförvaltningen i Burlöv kan vid behov kompletterande uppgifter komma att begäras in från skolan, så som frånvaroutredning och vilka åtgärder som vidtagits.


Samordning eller individuella åtgärder

Om det finns behov inom ramen av ärendet kan skolan få stöd i om de ser behov av samordning av hemkommunen kring eleven (7 kap. 21 § skollagen). Samordningen består i huvudsak av förmedling av kontakter till andra myndigheter och samhällsorgan. Samordning innebär inte att utbildnings- och kulturförvaltningen tar över ansvaret för eleven eller planerar individuella åtgärder. Elevens skola/rektor ansvarar i förekommande fall för att sammankalla till SIP-möte eller andra samordningsmöten.


Beslut om vitesföreläggande vid frånvaro

Hemkommunen i detta fall Burlövs kommun kan fatta beslut om vitesföreläggande, vilket innebär en slags varning. Om vårdnadshavarna inte efterlever det som beskrivs i vitesföreläggandet så kan Burlövs kommun ansöka om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol. (7 kap. 23 § skollagen)

 

Anmälan skickas med post till

Anmälan om frånvaro
Burlövs kommun
Box 53
232 21 Arlöv


Av sekretesskäl tar Burlövs kommun inte emot anmälan via e-post.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola