Burlövs kommun
www.burlov.se

Östragårdens förskola

Välkommen till Östragårdens Förskola i Åkarp!

På Östragårdens förskola erbjuder vi en utbildning med hög kvalitet, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Barnens behov och intresse ligger till grund då vi planerar, reflekterar, analyserar och dokumenterar vår undervisning. Hos oss möts du av närvarande och lyhörda pedagoger som möter och utmanar barnen i våra genomtänkta och tydliga lärmiljöer, i syfte att stimulera barnen till ett lekfullt och lustfyllt lärande.

 

Att vara en närvarande pedagog innebär för oss att vi fördelar oss och vistas där barnen är, samt deltar aktivt i deras lek och undervisning både inomhus och utomhus. I vår viljeinriktning utgår vi ifrån principen att de beslut de vuxna tar är baserade på de styrdokument (Skollagen, Diskrimineringslagen samt Läroplanen för Förskolan Lpfö18) som leder till barnens bästa.


Avdelningar

Förskolan är uppdelad i tre olika arbetslag utifrån ålder. Vårt första arbetslag heter Språket, där vi på avdelningarna Boken och Noten introducerar våra yngsta barn till förskolan. Här lägger vi ett stort fokus på att barnen ska få utveckla en tilltro till sin egen förmåga utifrån följande mål i läroplanen:

 

” Arbetslaget ska arbeta för att varje barn ska utveckla självständighet i alla vardagliga situationer”. ( LPFÖ: 18)

 

När barnen sedan fyller 3 är det dag att gå vidare till arbetslag Hälsan där avdelningarna Leken och Dansen väntar för våra 3 och 4 åringar. Här råder det ett öppet klimat mellan avdelningarna och barnen ges möjligheter att upptäcka olika lärmiljöer och möjligheter till lek på båda avdelningarna. Här har vi valt följande läroplans mål att fokusera på:

 

” Arbetslaget ska ta tillvara på barnens kunskaper, vetgirighet vilja och lust att leka och lära, samt stärka barnens tillit till sin egen förmåga.

” (LPFÖ:18)

 

Vår tredje arbetslag har vi valt att kalla Demokratin och här möter vi barnen under slutet av deras förskoletid. Barnen får vid terminsstart döpa sin avdelning och i år går avdelningen under namnet Discogruppen. Här ges barnen möjlighet att få utveckla olika kompetenser i syfte att bygga en trygg övergång in till skolans värld. Läroplansmålet vi har valt att använda som paraply här utgår även det från att lägga fokus på det kompetenta barnet:

 

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation” (LPFÖ:18)


Introduktion

På Östragårdens förskola använder vi oss utav en föräldraaktiv introduktion. Vi startar introduktionen med en introduktionsdag där barnet och vårdnadshavarna upptäcker förskolemiljön tillsammans, en kort dag på ca 1 timme. Introduktionsperioden är avsatt att vara 2 veckor lång och är individanpassad. Till början är vårdnadshavaren med sitt barn på förskolan och är delaktig i verksamheten mellan kl. 9-14. Efter det så börjar ni successivt lämna ert barn på förskolan kortare stunder.


Besök
Kontakta rektor Karin Åström på karin.astrom@burlov.se om ni är intresserade av att boka in ett besök.


På denna sidan hittar du våra kontaktuppgifter


Tveka inte att höra av dig till oss!

Varmt välkomna!!

Kontakta oss

Östragårdens förskola

Dalslundsvägen 162 Åkarp

Rektor Karin Åström, tfn 040-625 67 72
E-post: Karin.Astrom@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola