Burlövs kommun
www.burlov.se

Skolplikt och ledighet

Ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i Vklass i god tid.

 

Vid lång eller upprepad frånvaro

När en elev har längre eller upprepad frånvaro och därför gått miste om utbildning, måste skolan ta reda på vad frånvaron beror på. Vid behov startar skolan en utredning där syftet är att tillsammans med eleven och vårdnadshavarna komma fram till hur närvaron ska öka och eleven ska få den utbildning som denne har rätt till. Skolan måste alltid underrätta skolhuvudmannen, utbildnings- och kulturnämnden, när de öppnat en utredning om längre eller upprepad frånvaro.

 

Vid längre utlandsvistelse

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Vid flytt utomlands ska detta anmälas till Skatteverket. Om ditt barn folkbokförs i annat land upphör skolplikten. Om du ska vara folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen kan du ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt alternativt begära att få en prövning av skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse. Burlövs kommun kan också fatta beslut om skolpliktens upphörande vid varaktig utlandsvistelse utan ansökan från vårdnadshavare. Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men minst sex månader.

 

Blankett "Anmälan om varaktig utlandsvistelse" ska alltid fyllas i och lämnas till utbildnings- och kulturförvaltningen. Skolans rektor ska också informeras om utlandsvistelsen.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

I undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig vitelse utomlands. Burlövs kommun har ett långt gående ansvar för att elever fullgör sin skolplikt. Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs därför en grundlig utredning. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid. Det kan ta flera månader att få beslut.

Tänk på att om ni åker utomlands innan ni har fått ett beslut kommer det att innebära att ert barn har ogiltig frånvaro från skolan.

 

För att kunna göra en prövning och fatta beslut i det enskilda ärendet ska ni skicka information om följande:

  • den alternativa skolgången – som ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan
  • hur kommunen kan få insyn i elevens alternativa skolgång
  • synnerliga skäl för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

Mer information om kriterierna finns i blanketten. Alla tre kriterier måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna beviljas.

Beslut om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Ansök på blankett "Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt"

 

Skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse

Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta eller vistas utomlands men som fortsatt ska vara folkbokfört i Burlövs kommun kan begära en prövning av skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Uppgifterna i ansökan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig, om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Burlövs kommun.

Efter att du skickat in anmälan

Om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Burlöv. När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Kostnader för utbildning utomlands

Burlövs kommun ger inte ersättning för kostnader för grundskola och grundsärskola som uppkommer i ett annat land, det vill säga den så kallade skolpengen flyttas inte med vid utlandsstudier.

Syskon

Om det finns flera barn i samma familj som önskar fullgöra skolplikt på annat sätt, måste en separat ansökan göras för varje barn.

Uppsägning av fritidshemsplats

Om din ansökan beviljas behöver du säga upp er eventuella plats på fritidshem två månader innan barnets sista önskade vistelsedag.

 

Ansök nedan på blankett "Ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse"

 

 

 Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola