Burlövs kommun
www.burlov.se

Nyanlända och flerspråkigas lärande

Två flickor som står nära varandra och formar ett hjärta med sina händer

Burlöv har stor vana och erfarenhet att arbeta med elever med olika språk och bakgrund. I Burlöv får nyanlända elever i grundskolan en god start på sina studier. De möts av en välkomnande och välfungerande introduktion.

 

Under 6-8 veckor blir eleverna först bekanta med det svenska skolsystemet och samtidigt kartläggs deras tidigare skolbakgrund och kunskaper. Därefter placeras en del elever i förberedelsegrupper men tillhör en vanlig skolklass.


Enligt skollagen är en nyanländ elev någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs ett eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre.

 

Burlövs kommun har tidigare varit med i Skolverkets riktade insatser nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande och har nu kopplats på mot IFOUS - fokus undervisning som samtliga skolenheter är involverade i.

 

IFOUS FoU-program Fokus undervisning genomförs av och med lärare, rektorer och skolchefer som samverkar med forskare för att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.

Kontakta oss

Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Sandra Pilemalm

Utbildningsförvaltningen

Telefon 076–137 74 22

E-post: sandra.pilemalm@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola