Burlövs kommun

SpråkBoost

Vuxna elever studerar

Språkboost är ett projekt som genom samverkan ska att motverka nyanländas utanförskap. Insatserna i projektet ska stärka deltagarna och verka för att underlätta språkinlärning så att deltagarna kan närma sig eller komma i självförsörjning. Projektet består av tre olika delar och finansieras av Länsstyrelsen Skåne.

Tre olika spår

SpråkBoost SFI

Under våren 2021 deltog elever som gick SFI, studieväg 2 samt deltagare från kommunens enhet Arbete & Försörjning tillsammans med SFI-lärare, integrationspedagog och arbetsmarknadssekreterare. Insatsen genomfördes tillsammans med Forza of Sweden. Deltagarna fick möjlighet att träna självledarskap och entreprenöriellt tänkande genom teoretiska och praktiska övningar. Hösten 2021 genomförs en ny och utökad period av Språkboost SFI.

SpråkBoost för föräldralediga

Som ett sätt att nå föräldralediga har det funnits en integrationspedagog på öppna förskolan Samovaren under våren 2021. Integrationspedagogen kan på plats erbjuda information om det svenska skolsystemet, studie- och yrkesvägledning mot självförsörjning samt undervisning i svenska språket. Målsättningen med satsningen är att identifiera behov hos målgruppen för att sedan arbeta fram strukturer för att erbjuda undervisning, vägledning och validering. Insatsen fortsätter hösten 2021.

SpråkBoost Insatser

Inom detta spår i projektet handlar det om att hitta samverkansstrukturer för fler och mer effektiva aktiviteter/insatser för de som står allra längst ifrån arbetsmarknad eller studier. Studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadssekreterare, socialsekreterare, integrationspedagog och på sikt Arbetsförmedlingen är delaktiga. Arbetet fortsätter under hösten 2021.

Mål och effekter för projektet

 • Högre grad av självförsörjning.
 • Minskat utanförskap/segregation.
 • Förkortad tid för att komma in i samhället och ut i arbetslivet.
 • Enklare kontaktvägar för individer som är i behov av satsningen.
 • Minskat utanförskap, socialt nätverkande och ökade möjligheter till fortsatt
  språkutbildning för föräldralediga.
 • Ökad genomströmningstakt vid SFI.
 • Skapande av hållbara samverkansformer samt en utvecklad samsyn mellan
  verksamheterna i arbetet med målgruppen.
 • Ökad kunskap om varandras roller, uppdrag och målgrupper.
 • Skapande av ett gemensamt arbetssätt genom att tillsammans identifiera individens behov och förutsättningar samt nå individer i målgruppen som inte redan deltar i verksamheterna.

Sammanfattning

Projekt SpråkBoost pågår under perioden 2021-01-01—2021-12-31 och finansieras av Länsstyrelsen Skåne. De tre spåren i projektet: SpråkBoost SFI, SpråkBoost för föräldralediga och SpråkBoost Insatser löper parallellt under projekttiden. Syftet med projektet är att genom samverkan motverka nyanländas utanförskap. Insatserna ska stärka deltagarna och verka för att underlätta språkinlärning så att deltagarna kan närma sig eller komma i självförsörjning.

Kontakta oss

Karin Lindroth

Projektledare

E-post: karin.lindroth@burlov.se
Telefon: 040-625 69 61

Senast uppdaterad:

Förskola & skola