Burlövs kommun
www.burlov.se

Humlemadskolan åk F-6

Välkommen till Humlemadskolan!

Humlemadskolan i Arlöv har förtroendet att bedriva skolverksamhet för barn från förskoleklass till årskurs 6. Vi är en grundskola som bedriver undervisning i år F-6 samt fritidshem. Vi har också två särskilda undervisningsgrupper som är kopplade till verksamheten. Vår välutbildade personal samarbetar kring alla elever under hela dagen.

Skolans vision

På Humlan är ingen anonym eller osynlig. Man får vara sig själv och man är alltid en del av vår skola och vår gemenskap där olikheter respekteras, accepteras och uppmuntras. Det brukar sägas att humlor egentligen inte kan flyga, men att de inte har förstått det så de flyger i alla fall…


På Humlan kan alla flyga. Vi flyger olika högt, olika långt och på olika sätt. Men vi flyger.


Skolans utvecklingsområden

På skolan pågår ständigt ett aktivt utvecklingsarbete. Vi har valt tre huvudområden, vilka är “undervisningsutveckling”, “tillgänglighet” samt “värdegrunden” som alltid är i fokus men med olika inriktningar varje läsår.


Undervisningsutveckling 2020/2021

Vi ser ett behov hos våra elever att arbeta med arbetssätt som gynnar kommunikation och samarbete. Vi fokuserar på att ha en språkinriktad undervisning som innebär att lärare och personal har en hög medvetenhet om barns språk och hur detta kan utvecklas genom medveten undervisning. Detta läsår fördjupar vi oss i elevaktiva arbetssätt i form av kooperativa strategier och strukturer.


Tillgänglighet 2020/2021

Vi arbetar med anpassningar bland annat genom visuella strategier samt även bemötande ur ett relationellt perspektiv. I år fortsätter det specialpedagogiska arbetet med att tillgängliggöra bildstöd på alla nivåer i undervisningen, både genom anpassningar på individ- och gruppnivå. Detta läsår kommer därför all personal fortbilda sig inom visuella strategier samt lågaffektivt bemötande.

Värdegrunden 2020/2021

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Det handlar om elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.


Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen är en förutsättning för att nå vår vision. Detta läsår fortsätter vi med detta utvecklingsområde genom att tydliggöra och visualisera arbetet både för oss vuxna som arbetar på Humlemadskolan, för våra elever samt våra vårdnadshavare. Bland annat arbetar vi systematiskt med strukturer som åtgärds- och antimobbningstrappa samt rastaktiviteter för att främja hälsa och arbetsro och förebygga mobbning och kränkande behandling.


Kontaktuppgifter till rektor och expedition hittar du här

Kontakta oss

Humlemadskolan åk F-6

Adress: Elisetorpsvägen 13
Telefon expeditionen: 040-625 62 28
e-post: exp.humlemadskolan@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola