Burlövs kommun

SamTeam

Tre personer har dialog vid arbetsbord

SamTeam är ett projekt som syftar till att utveckla samverkan mellan Burlövs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i arbetet kring kompetensförsörjningsuppdraget. Målet är att stärka möjligheterna för långsiktig kompetensförsörjning hos såväl invånare som arbetsgivare.

Projektets ska kartlägga vilka behov det finns kring kompetensförsörjningsuppdraget och lägga fram förslag utifrån resultatet. Vi ska också finna former för samverkan mellan de olika aktörerna i vardagen. Syftet är att ge invånare möjlighet att med stöd utifrån sina behov stärka sina positioner på arbetsmarknaden genom studier/och eller arbete, och att samtidigt möta arbetsgivares efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens.

Medarbetare i Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen

De huvudsakliga målgrupperna är medarbetare i Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen. Därutöver kommer vi även involvera Försäkringskassan. Uppfyllda mål gynnar invånare och arbetsgivare, inom såväl näringslivet som inom offentliga organisationer, som tar del av insatserna i olika verksamheter.

Kartläggning av kompetensförsörjningsbehov

Hösten och vintern 2020/21 gjordes intervjuer med medarbetare och ledningsfunktioner inom utbildnings- och kulturförvaltningen samt inom socialförvaltningen i Burlövs kommun. Under våren 2021 testade vi olika samverkansformer baserat på de behov som framkom i intervjuerna. Samtidigt involverade vi Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Hösten 2021 kommer intervjuer med arbetsgivare att genomföras för att få en tydligare bild av hur kompetensförsörjningsbehoven ser ut i olika branscher, såväl på kortare som på längre sikt.

Karta för samverkan

Under projektets gång tar vi fram en samverkanskarta över hur samarbetet kring kompetensförsörjningsuppdraget ser ut internt inom Burlövs kommun och externt tillsammans med samverkande parter.

Om projektet Samteam

Projekt SamTeam pågår 2020-10-07--2022-03-31 och är ett FINSAM-finansierat projekt som syftar till att utveckla samverkan mellan Burlövs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i arbetet kring kompetensförsörjningsuppdraget. Genom ökad samverkan, bredare kontaktytor, ökat kunskapsutbyte, ökad tillgänglighet och ökad dialog/information/kommunikation, kan parterna tillsammans och var för sig ytterligare stärka möjligheterna för långsiktig kompetensförsörjning hos såväl invånare som arbetsgivare.

Kontakta oss

Karin Lindroth

Projektledare

E-post: karin.lindroth@burlov.se
Telefon: 040-625 69 61

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg