Burlövs kommun

Havrens förskola

Havrens förskola består av sex avdelningar:
Kristallen, Smaragden och Opalen är 1-3 års avdelningar. Diamanten, Safiren och Pärlan är 4-5 års avdelningar.


På Havrens förskola möts man av engagerad personal som ”ser” det kompetenta barnet och som arbetar i nära relation utifrån barnens behov, intressen och delaktighet. I vår verksamhet är barnens inflytande viktigt för att tillsammans skapa inspirerande och utmanande lek- och lärmiljöer. På vår förskola skall alla ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål. Språkandet och barnens språkutveckling är ett område som är högprioriterat då det ger barnen makt att uttrycka sina behov och önskemål. Genom arbete med sagoläsning, boksamtal, språklekar, sånger, rim och ramsor utmanar vi barnen hela dagen. När pedagogerna bemöter barnens tankegångar med respekt och lyfter fram mångfalden i deras olika sätt att tänka skapas tilltro till den egna förmågan, jag är en som kan, och mina tankar och åsikter har betydelse.


Kristallen, Smaragden och Opalen, 1-3 år

Vi arbetar utifrån olika projekt efter barnens önskemål, behov och intressen. Detta gör vi genom sång, skapande, drama, rörelse, lek, språk och digitala medier. Vår vision är att alla barn skall känna tillit och trygghet, bli sedda och bekräftade varje dag. Verksamheten anpassas efter barnen och inte tvärtom, alla barn skall få sina grundläggande behov tillgodosedda.


Safiren, Pärlan och Diamanten, 4-5 år

Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens idéer och intressen. Barnens nyfikenhet och lust styr hur vi utformar verksamheten. Vi möter barnen utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Vi strävar mot att alla barn skall känna sig sedda och bekräftade varje dag. Det är barnens tankar, kreativitet och vilja som är det viktiga. Vårt praktiska arbete bygger på att främja samspel och möten mellan barnen.


Barn är olika och lär sig på olika sätt

Vi använder oss av dokumentation som reflektions- och analysverktyg för att synliggöra, utvärdera och utmana vårt förhållningssätt och vår verksamhet. Vi menar att det är processen och inte den färdiga produkten som är intressant, då barnets kreativa förmågor och lärande synliggörs. I Burlövs kommun använder vi oss även av ett kommunikationsverktyg som heter V-klass där vi gör dokumentationer samt lägger ut bilder från dagen på förskolan.


Det viktiga bemötandet

Vårt mål är att ge barnen en trygg och positiv start i livet. Vi arbetar aktivt med hur vi bemöter barnen, föräldrarna och varandra på förskolan, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. ”Barn gör inte som vi säger de gör som vi gör”. Vi sätter stort värde på våra olika kunskaper och färdigheter som vi tar tillvara på i kollegiala sammanhang där även vi vuxna lär av varandra. Vi utgår ifrån läroplanen,Lpfö 98 rev.16


Vi inspireras av Reggio Emilias tankar om barnsynen, det kompetenta barnet.


Läs mer om Reggio Emilia på www.reggioemilia.se Länk till annan webbplats.


Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning Kristallen, tfn 040-625 69 32
Avdelning Smaragden, tfn 040-625 63 82

Avdelning Opalen, tfn 040-625 69 74

Avdelning Diamanten, tfn 040-625 69 31

Avdelning Safiren, tfn 040-625 68 41

Avdelning Pärlan, tfn 040-625 63 94

Köket, tfn 040-625 62 26 

Öppettider

Havrens förskolas öppettider är måndag-fredag 06:00-17:30

Kom gärna och hälsa på oss!

Kontakta oss

Havrens förskola

Svenshögsvägen 4, 232 38 Arlöv
Rektor Pia Ekström tfn 040-625 62 25
E-post: pia.ekstrom@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola