Burlövs kommun
www.burlov.se

Ordlista för sammanträden

Vid kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden används många ord som kan vara svåra att förstå . Här hittar du en kortfattad beskrivning av några av de ord som används under ett sammanträde.

Allmän handling

En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen eller som kommunen själv tagit fram. En handling kan förutom ett vanligt brev till exempel vara e-post, fax, skrivelser, rapporter eller band- och ljudupptagningar.

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd (hemlig). Alla allmänna handlingar som är offentliga kan begäras ut av allmänheten för att titta på.

Besvärsrätt

Besvärsrätt betyder rätt att överklaga. De flesta beslut som fattas i kommunen kan överklagas. Vem som har rätt att överklaga ett beslut, och vilken instans (t.ex. domstol) som prövar överklagandet, beror på vilken typ av beslut det är. Beslut kan upphävas om:

  • det inte tillkommit på rätt sätt det vill säga i laga ordning,
  • kommunen beslutat om något som de inte kan besluta om,
  • kommunen har överskridit sina befogenheter, eller
  • kommunen beslutat om något som strider mot någon lag.

Bereda

När ett ärende bereds tas faktaunderlag fram och ärendet diskuteras bland tjänstepersoner och politiker så att de beslut som sedermera fattas i nämnd, styrelse eller i kommunfullmäktige blir så genomtänkta och tydligt belysta som möjligt.

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara beredda i kommunstyrelsen. Facknämnd ska alltid ges möjlighet att yttra sig i frågor som de har särskilt intresse i.

Bordläggning

När fullmäktige eller en nämnd beslutar om bordläggning innebär det att ärendet skjuts upp till nästkommande sammanträde. Vid bordläggning får inga nya fakta tillföras ett ärende. Ärendet ska med andra ord enbart "vila".

Dagordning och föredragningslista

Dagordning eller föredragningslista är en lista över de ärenden som ska behandlas på mötet. Listan till kommunfullmäktige ska innehålla alla ärenden som ska behandlas. Tillsammans med dagordning finns handlingarna som innehåller det underlag som behövs för att kunna ta beslut.

Interpellation

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning och som är av angelägen eller större intresse för kommunen. Frågan ska avse ett ämne som hör till fullmäktiges, nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning.

Justeras

Vid sammanträdet utses en eller två ledamöter som ska justera protokollet. På det sättet intygar de att innehållet är korrekt återgivet.

Jäv

När någon är jävig innebär det att den personen skulle kunna tänkas vara partisk. Det kan till exempel vara att personen själv, eller en familjemedlem, är part i ärendet, eller har något att vinna personligen. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet. Det finns vissa skillnader mellan jäv i nämnder och jäv i fullmäktige. En ledamot som är osäker bör alltid rådfråga ordföranden och sekreteraren innan mötet börjar.

Motion

Är ett förslag till kommunfullmäktige från en ledamot. En motion måste alltid beredas innan den tas upp för beslut i kommunfullmäktige.

Offentlighetsprincipen

Alla allmänna handlingar som inte är hemliga är tillgängliga för medborgarna att ta del av. Syftet är att ge insyn och kontroll över hur politiker och tjänstepersoner sköter kommunen. Offentligheten ger möjlighet till demokrati.

Proposition

En propositionsordning kan också kallas beslutsgång. Det är på det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på.

Protokollsanteckning

Protokollen är beslutsprotokoll. I särskilda fall förekommer det att en ledamot vill lämna en anteckning till protokollet. Det är ordföranden som avgör om en särskild anteckning får tillföras protokollet.

Reservation

Om en ledamot anmäler att han/hon reserverar sig mot ett beslut betyder det att han/hon är emot förslaget. En reservation kan lämnas både muntligt och skriftligt. 

Tillkännagivande

Kommunfullmäktiges sammanträden ska alltid tillkännages, d.v.s. offentliggöras innan sammanträdet. Tillkännagivandet skickas till ledamöter och ersättare samt anslås på anslagstavlan på kommunens webbplats. I tillkännagivandet ska det anges tid och plats för sammanträdet. Även t.ex. justerade protokoll och beslut om kommunala föreskrifter tillkännages på anslagstavlan på kommunens webbplats.

Votering

Om en ledamot begär votering är det samma som att begära omröstning. En omröstning sker genom upprop och besvaras genom att svara ja, nej eller avstår.

Yrkande

Att yrka betyder att begära eller kräva något. Det finns två typer av yrkande, formella yrkanden och materiella yrkanden. Till formella yrkanden hör ajournering, återremiss, remiss och bordläggning. Till de materiella yrkandena hör bifall till grundförslag, tilläggsyrkanden, ändringsyrkanden, avslagsyrkanden och nya yrkanden (förslag). Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna yrkanden.

Återremiss

Vid ett beslut om återremiss skickar kommunfullmäktige eller nämnden tillbaka ärendet för fortsatt beredning. Ärendet ska utredas ytterligare innan ärendet kommer tillbaka för beslut.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik