Burlövs kommun
www.burlov.se

Visselblåsarfunktion

Del av ansikte, läppar och guldfärgad visselpipa

Visselblåsarfunktionen är en tipsfunktion för medarbetare och förtroendevalda i Burlövs kommun, där de kan anmäla allvarliga arbetsrelaterade oegentligheter eller missförhållanden begångna av personer i ledande ställning.

Vem kan lämna visselblåsartips?

Allmänheten kan vid missnöje eller vid misstänkta felaktigheter inte lämna visselblåsartips utan hänvisas till synpunktshantering och felanmälan via Kontakt Burlöv eller till funktioner för klagomål för förskola och skola eller klagomål för vård och omsorg.

Vid misstanke om brott görs polisanmälan.


För att kunna lämna visselblåsartips krävs att du som person har en särskild anknytning till kommunen.

Följande grupper kan lämna visselblåsartips

 • Kommunens anställda och förtroendevalda
 • Person som söker arbete/praktik/volontärarbete hos kommunen
 • Inhyrda arbetstagare
 • Volontärer
 • Praktikanter
 • Leverantörer eller potentiella leverantörer
 • Personer som ingår i kommunens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Vad är visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen är en tipsfunktion för att anmäla arbetsreleaterade oegentligheter eller missförhållanden eller allvarligt olämplig agerande av personer i ledade till ställning. Dessa personer kan till exempel vara:

 • Personer i ledningsgrupp
 • Andra chefer
 • Förtroendevalda
 • Anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut inom kommunen eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig beslutanderätt kan exempelvis vara tjänstemän med en delegation att fatta beslut.


Brott eller allvarligt olämpligt agerande av andra än personer i nyckelpositioner eller i ledande ställning ska inte rapporteras via visselblåsarfunktionen utan bör anmälas som synpunkt, anmälan eller klagomål.

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen kan användas vid misstanke om:

 • Muta
 • Bedrägeri
 • Stöld
 • Jäv
 • Olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • Allvarliga tjänstefel
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Andra lagbrott
 • Försök att dölja något av ovanstående

Skydd för dig som rapporterar

Skyddet för visselblåsare innebär att kommunen är förbjuden att vidta någon form av repressalier eller vidta åtgärder för att hindra någon från att rapportera. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla.


Skyddet gäller även efter att du har lämnat verksamheten. Däremot gäller inte skyddet för dig som rapporterar i egenskap av t ex elev, brukare eller medborgare i allmänhet.


Alla inkomna visselblåsarrapporter hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Du kan välja att vara anonym vid rapportering av ett ärende. Din identitet skyddas dessutom av sekretess om du rapporterar om ett missförhållande.


Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett flertal andra lagar. Offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte, ett meddelarskydd. Visselblåsarlagen ska komplettera och stärka skyddet i dessa lagar.

Vad händer när du har rapporterat?

Inom sju dagar får du en bekräftelse på att ditt ärende har mottagits.

KPMG:s mottagningsfunktion gör en bedömning om ärendet är ett visselblåsarärende eller ej och återkopplar därefter till Burlövs kommun med rekommendation på vidare hantering. HR-chef och kanslichef i Burlövs kommun tar emot rekommendationen från KPMG och beställer vidare utredning vid behov.


Inom tre månader får du återkoppling från KPMG kring hur ditt ärende har hanterats vidare.

Kontakta oss

Så gör du en anmälan

Burlövs kommuns visselblåsarfunktion hanteras av en extern och oberoende part, KPMG.

Anmälan kan ske på tre olika sätt till KPMG:

Senast uppdaterad:

Kommun & politik