Burlövs kommun

3. Maskulinitetsnorm

pojke på hästryggen som ler i kapp med solen

Diskrimineringslagen säger: "I Sverige finns det två juridiska kön. Lagen de­finierar kön som att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar de juridiska könen samt personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Normer som begränsar

Normer och föreställningar kring kön i vårt samhälle gör att de två juridiska könen man och kvinna förväntas ha olika egenskaper och posi­tioner. Genus, alltså förväntningarna utifrån kön, förändras ständigt över tid och var i världen vi befinner oss. Förväntningarna på en kvinna eller man startar redan vid födseln och pågår sedan hela livet.


Genusbegreppet innefattar även ett maktper­spektiv. Det betyder att könen inte bara har olika förväntningar på sig och på så sätt hålls isär, utan också att det som förknippas med maskulinitet värderas högre än det som traditionellt för­knippas med femininitet. Därför kan det beskri­vas som att maskulinitet är norm. Egenskaper och aktiviteter kopplade till manlighet har oftast högre status i samhället. Denna ojämlika värde­ring är inte bara problematisk för kvinnor, utan i hög grad även för män. Den gör att det är svårare för pojkar/män att göra aktiviteter eller ta till sig egenskaper som traditionellt förknippas med kvinnor/flickor eftersom de då förlorar status.


Ur ett historiskt perspektiv är det inte så länge sedan män enligt lagen och i offentliga samman­hang värderades högre än kvinnor i Sverige. Idag är kvinnor inte underlägsna män rent juridiskt, men det betyder inte att könen värderas lika för det. Det finns en kvarliggande föreställ­ning kring manligt och kvinnligt som ligger djupt förankrat i oss och dessa föreställningar är oftast helt omedvetna och några som vi sällan reflekterar kring.

Tips

  • Bryt medvetet mot könsnormer i ert arbete.
  • Dela inte in grupper efter kön.
  • Tänk på er jargong i hur ni uttrycker kvinnliga och manliga “egenskaper” eller uttryck.
  • Använd ord som är könsneutrala för att undvika att befästa normerna.
  • Förutsätt inte att kön är något konstant.

Regeringens jämställdhetsmål


  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och forma villkoren för beslutsfattande.
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kropslig integritet.


Analysera och diskutera

Vilka normer kring kön finns i vår verksamhet? Vad gör vår verksamhet för att motverka begränsande normer kring kön? Hur kan vi vara mer inkluderande?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik