Burlövs kommun
www.burlov.se

Personuppgifter (GDPR)

I Burlövs kommun hanterar vi, precis som många andra organisationer, ett stort antal personuppgifter. Det kan vara till exempel namn, adresser och personnummer. Här får du veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare när det gäller dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress, foto och fastighetsbeteckning. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas också som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgifter är för det mesta allmänna handlingar

Burlövs kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut.

Det finns särskilda regler för allmänna handlingar vad gäller bevarande (det som ska sparas) och gallring (det som ska sorteras ut). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information måste det finnas stöd för det i särskilda dokument.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat dina personuppgifter till Burlövs kommun för att kommunen ska kunna hantera ett ärende åt dig. Burlövs kommun kan också få in personuppgifter från andra myndigheter eller föreningar.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all sorts hantering som man kan göra med personuppgifter t.ex. samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera.

Personuppgiftsansvarig

Varje nämnd i Burlövs kommun är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter om dig som Burlövs kommun behandlar.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Burlövs kommun behöver dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende, svara på en förfrågan eller hjälpa dig med något annat. När du lämnar in en ansökan om förskoleplats, boendeparkering, bygglov, bistånd, äldreboende eller annat måste kommunen kunna identifiera att du verkligen är du.

Burlövs kommun kommer inte att behandla dina personuppgifter om det inte finns en väl motiverad anledning till att göra det. Om kommunen ska behandla dina personuppgifter av en annan anledning än vad som ursprungligen var menat kommer du att få information om detta i förväg.

Måste vi behandla dina personuppgifter?

När det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster – exempelvis skola och socialtjänst så har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla lagens krav.

Vid all myndighetsutövning har kommunen också rätt att hantera dina personuppgifter. Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. När du väljer att ta del av de tjänsterna får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse. Exempel kan vara att bedriva bibliotek eller simhallar.

Vidare får kommunen hantera dina personuppgifter när du har ett avtal med oss så vi kan uppfylla avtalet.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Det är bara de medarbetare i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som får ta del av dina personuppgifter. Beroende på vad det gäller kan detta t. ex. vara handläggare, IT-tekniker, administrativ personal, rektorer, lärare, bibliotekarier eller någon av kommunens leverantörer.

Vad gäller om dina personuppgifter skulle behöva hanteras utanför EU?

Om dina personuppgifter skulle hanteras utanför EU/EES-området (det som brukar kallas tredje land) berättar Burlövs kommun det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet de skyddsregler som finns i dataskyddsförordningen.

Hur länge sparar Burlövs kommun dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen tills dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen.

Om personuppgifter kommer in till kommunen blir de i regel allmänna handlingar. Då får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst, lagar som t. ex. arkivlagen styr detta.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av Burlövs kommun

För att du ska kunna ha kontroll över dina egna personuppgifter har du rätt att få veta hur Burlövs kommun behandlar dina personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar begränsas vissa av dessa rättigheter.


Du har rätt att:

  • begära tillgång till dina personuppgifter
  • begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • invända mot behandling av dina personuppgifter (i vissa fall)
  • begära dataportabilitet: du som har själv lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll – den som har tagit emot personuppgifterna (i det här fallet Burlövs kommun) är då skyldig att underlätta en överflyttning av uppgifterna
  • återkalla eventuellt samtycke: om du återkallar ditt samtycke gäller detta från den dag som återkallelsen skedde
  • klaga på Burlövs kommuns behandling av dina personuppgifter till dataskyddsombudet eller Integritetsskyddsmyndigheten.

För att begära tillgång till eller på något annat sätt åberopa dina rättigheter angående dina personuppfiter använder du e-tjänsten nedan.

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Om du har frågor kan du kontakta Medborgarservice tel. 040-625 60 00 eller burlovs.kommun@burlov.se för vidare hänvisning eller kontakta dataskyddsombuden direkt på dataskyddsombud@burlov.se.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik