Burlövs kommun
www.burlov.se

En kommun för alla

Här kan du som medarbetare i Burlövs kommun få manualen En kommun för alla: information och förhållningssätt för ett inkluderande och jämlikt bemötande uppläst.

Enligt diskrimineringslagen är Sverige formellt överens om att vi ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Detta måste alla kommuner arbeta för, men samtidigt visar rapporter från DO (diskrimine­ringsombudsmannen) på att alla ändå inte får samma villkor. Personer får istället hela tiden olika bemötande och service beroende av vilket exempelvis kön, sexuell läggning och etnicitet som de har. Ofta är detta inte avsiktligt, och det är i många fall omedvetna normer som ligger till grund för detta. Det behövs därför kunskap och reflektion för att upptäcka omedvetna normer och fördomar som påverkar bemötandet och organisationers möjligheter för att arbeta inklu­ derande.

Kunskap om normer gör det möjligt att inkludera

Detta material är till för att hjälpa dig och din arbetsgrupp att arbeta inkluderande. Det ska ge stöd för att synliggöra begränsande och exklu­ derande normer som finns i verksamheten. Det kan göras genom att exempelvis fundera över vilket bemötande som ges, vilken jargong ni har i personalgruppen och på arbetsplatsen, eller vilka aktiviteter ni arrangerar och vem som deltar i dem. Hur är era enkäter eller dokumentations­ system utformade? Ni kan också granska er fysiska miljö, vem är representerad i informa­tionsmaterial eller på bilder på väggarna, hur till­ gängligt är det att ta sig till och runt i era lokaler?

Vad är normer?

Normer kan förklaras som oskrivna regler och förväntningar för hur någon ska vara. Normer är ofta osynliga och påverkar våra tankar om hur en person eller en grupp ska bete sig och vad som anses normalt och självklart. Det finns många bra normer som behövs i samhället och verksam­ heter för att det ska fungera, exempelvis är det en norm att vi förväntas hälsa när vi möts, eller komma i tid. Det finns dock normer som kränker, diskriminerar och värderar människor olika. Normer skapas under en längre tid och kan där­ för vara djupt rotade och också svåra att få syn på eller förändra.


Utifrån diskrimineringsgrunderna men även inom andra områden finns det negativa normer som på olika sätt begränsar människor i vardagen. Att bli diskriminerad eller att bli bemött på ett icke inkluderande sätt påverkar hälsan, presta­tionen och människors självbild.

Metod för att jobba inkluderande

Detta material innehåller grundläggande information om diskrimineringsgrunderna och normer kopplade till dessa. Genom att prata om normer i vår arbetsgrupp kan vi upptäcka vilka normer som finns i verksamheten och vilka av dessa som är destruktiva och hindrar möjlighe­ten för inkludering. Lyckas vi dessutom förändra dessa, kan vi också skapa verksamheter i kommu­nen som är öppna och välkomnande för alla.

Hur kan vi bli mer inkluderande i vårt bemötande?

Att bli medveten om normer ska inte leda till räds­la för att göra fel eller för att prata om vissa saker. Tystnad eller osynliggörande exkluderar ännu mer. Vi gör alla misstag och det måste självklart vara okej. Genom att arbeta med detta material ges möjlighet att få syn på, och lära oss av, våra och andras misstag och framgångar för att kunna bli mer professionella och välkomnande. Genom att vara ödmjuk inför detta och inte hamna i för­svar kan vi öka vår kunskap och kompetens.


Att arbeta inkluderande innebär att alla människor görs självklara och förväntas finnas represen­terade på ett självklart sätt. Att arbeta jämlikt innebär inte att alla behandlas exakt lika, utan att alla behandlas lika utifrån de förutsättningar och behov de har. Verksamheten anpassas för att alla ska kunna vara välkomna och känna sig represen­terade hela tiden. Förutsättningar ska inte skapas bara om behov uppstår, utan det främjande och inkluderande arbetet sker hela tiden.

Ett systematiskt arbete är viktigt

Normer kommer från en föreställning om att det som är vanligast är normalt. De som inte passar in i det vanliga förväntas försöka anpassa sig för att passa in. Till exempel är det ganska vanligt att barn spelar fotboll och det är mindre vanlig att barn spelar tennis. Däremot är det lika normalt att spela tennis som att spela fotboll.

Likt fritidsaktiviteter är det lika normalt att vara gammal, ung, man, kvinna eller intersexuell precis som homo, bi eller heterosexuell, men allt behöver inte vara lika vanligt.


Att jobba normmedvetet handlar om att synlig­göra normerna, inte att peka ut de som bryter mot dem. Att arbeta inkluderande handlar om att bredda det vanliga, ett ständigt pågående arbete. Genom att arbeta med sin personalgrupp och diskutera sin verksamhet och sitt förhållningssätt, kan vi upptäcka osynliga, begräsande normer för att sedan hitta lösningar för förbättring.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik