Burlövs kommun
www.burlov.se

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens resultat och finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

2019 i sammandrag

Burlövs kommun präglas av stark tillväxt både vad avser ekonomi och kommunens verksamheters utveckling mot måluppfyllelse vid målperiodens slut 2022. Kommunen växte mest i Sverige avseende befolkning, ökningen 2019 uppgick till 4,1 procent.

Årets utveckling av vision och mål

Med utgångspunkt från Vision 2030 har kommunfullmäktige beslutat om fyra strategiska inriktningar för perioden 2019–2022. De övergripande inriktningar är Attraktiva Burlöv, Hållbara Burlöv, Tillgängliga Burlöv och Trygga Burlöv. I sammanställningen av arbetet med kommunens övergripande mål syns att flera målnivåer uppfylls. Det krävs fortsatt aktivet arbete för att vidhålla goda resultat och stärka de områden som inte når angivna målnivåer så att de kan nås till 2022.

 

Resultaten inom målområdet Attraktiva Burlöv bedöms inte fullt ut uppnå kommunfullmäktiges intentioner. Detta beror främst på att brukarbedömningen inom hemtjänst samt medborgarundersökningens indikatorer inte uppnår angivet målvärde. Områdena är av komplex karaktär och arbetet måste ske med en långsiktig inriktning. Det är därför av extra vikt att nämnderna fångar upp dessa resultat och tar fram konkreta åtgärder.

 

Inom målområdet Tillgängliga Burlöv fortsätter kommunens service presentera goda resultat gällande svarstider och hur väl frågor från medborgare kan besvaras. Även brukare vid särskilda boenden anser sig bli lyssnade på och ha goda möjligheter att göra sig hörda. Sammanvägt bedöms målområdet vara uppfyllt.

 

Resultatet inom målområdet Hållbara Burlöv visar på att kommunens arbetsmarknadsverksamhet levererar goda resultat. Samtidigt ser Socialnämnden och Kommunstyrelsen en risk gällande den påverkan Arbetsförmedlingens omstrukturering kommer innebära för de medborgare som befinner sig i ett utsatt läge. Antal invånare som behöver stöd riskerar att öka. Vidare nåddes inte angivet mål för årskurs 9 terminen 2018/2019 vilket gör att den sammanlagda bedömningen blir att målområdet inte fullt ut når kommunfullmäktiges intentioner.

 

Resultatet inom målområdet Trygga Burlöv uppvisar en delvis måluppfyllelse för året som gått. Medborgarna upplever sig tryggare än tidigare år och angiven målnivå uppfylls. Trots en ökad känsla av trygghet har antalet anmälda våldsbrott ökat. Tillsammans med att anmälningarna även har minskar i flertalet andra kommuner ger det konsekvensen att Burlöv tappar i kommunrankingen och målet uppnås inte. Inom området finns ett antal mätningart som visar på olika utveckling av tryggheten vilket gör att utvecklingen behöver följas även innevarande år för att ge stabilare indikationer.

Årets ekonomiska resultat

Burlövs kommuns resultat inklusive jämförelsestörande poster för 2019 uppgår till -16,1 mnkr. I förhållande till föregående år påverkas årets resultat av negativa jämförelsestörande poster, vilket till största del beror på att kommunen löst in 103,4 mnkr av pensionsskulden.

 

Driftredovisningen från nämnderna och kommunens centrala poster visar en negativ budgetavvikelse på totalt 6,4 mnkr. Jämfört med föregående år ökade verksamhetens nettokostnader med 8,8 procent medan skatteintäkter och statsbidrag ökade med 5,6 procent.

Avstämning finansiella mål

Kommunens två övergripande finansiella mål handlar om resultatnivå och investeringsvolym. Båda målen uppnåddes under 2019 vilket skapar goda förutsättningar för framtida utmaningar. Kommunen har en bra grundekonomi med höga resultat över flera år och en god soliditet.

Kommunens personal

Antalet anställda i kommunen har ökat med 36 personer jämfört med föregående år och uppgick vid årsskiftet till totalt 1 310 medarbetare. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,5 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2018.

Kontakta oss

Ekonomichef

Ola Nyberg

ola.nyberg@burlov.se

040-625 61 63

Senast uppdaterad:

Kommun & politik