Burlövs kommun
www.burlov.se

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens resultat och finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

Årsredovisning för Burlövs kommun 2016

År 2016 uppgick Burlövs kommuns verksamheters kostader till 1 070 miljoner kronor medan kommunens totala intäkter uppgick till 1 130 miljoner kronor. Kommunens resultat, det vill säga skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna, blev ett överskott på 60 miljoner kronor.

 

Årets resultat är det högsta uppmätta resultatet exklusive jämförelsestörande poster* sedan 2000-talets start. Årets resultat är mer än dubbelt så stort som fjolårets resultat, cirka 32 miljoner kronor, och beror på att årets intäkter från skatter och statsbidrag ökat tre gånger så mycket som verksamheternas nettokostnader.

 

Mellan åren 2015 och 2016 hamnar nettokostnadsökningen på 1,5 procent eller 17,5 miljoner kronor medan intäkter från skatter och statsbidrag ökar med 6,7 procent eller 56,4 miljoner kronor.

 

En bidragande förklaring till att nettokostnaderna utvecklas i långsammare takt är att verksamheternas volymökningar under året varit obefintliga. Orsaken till det är att intäkterna från diverse ersättningar och statsbidrag ökat kraftigt under året, cirka 52 procent jämfört med 2015. Det innebär att samtliga verksamhetsutökningar under året i större utsträckning än under tidigare år har finansierats av externa intäktsökningar från bland annat riktade statsbidrag.

 

*Jämförelsestörande poster är posterna i resultaträkningen som "stör" en jämförelse mellan tidigare år och bör räknas bort för att få en bättre bild.

Kontakta oss

Ekonomichef

Boris Blumenfeld

boris.blumenfeld@burlov.se

040-625 61 63

Senast uppdaterad:
2017-06-19