Burlövs kommun
www.burlov.se

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens resultat och finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

Årsredovisning för Burlövs kommun 2017

År 2017 uppgick Burlövs kommuns verksamheters kostader till 1 117,7 miljoner kronor medan kommunens totala intäkter uppgick till 1 220,9 miljoner kronor. Kommunens resultat, det vill säga skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna, blev ett överskott på 103,1 miljoner kronor.

 

Under årens gång har de redovisade resultaten påverkats av ovanliga poster som stör resultatet, så kallade jäm­förelsestörande poster* och extraordinära poster, främst reavinster efter försäljning av fastigheter och aktier. 2017 års resultat har påverkats av jämförelsestörande poster motsvarande 34 miljoner kronor till följd av bland annat reavinst som uppstått till följd av försäljning av fastigheter och exploateringsöverskott i samband med försäljning av mark på Stora Bernstorp och Sege nya industriområde. Exklusive dessa poster uppgår årets resultat till 69,1 miljoner kronor.

 

Årets resultat är det högsta uppmätta resultatet exklusive jämförelsestörande poster sedan 2000-talets start. Årets resultat är cirka 9 miljoner kronor högre än fjolårets resultat, och beror bland annat på en stark utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag. Jämfört med föregående år ökade intäkterna från skatter, statsbidrag och finansiella poster med 6,2 procent, motsvarande 54,8 miljoner kronor, medan verksamhetens nettokostnader ökade med 5,5 procent, motsvarande 45,8 miljoner kronor.

 

*Jämförelsestörande poster är posterna i resultaträkningen som "stör" en jämförelse mellan tidigare år och bör räknas bort för att få en bättre bild.

Kontakta oss

Ekonomichef

Boris Blumenfeld

boris.blumenfeld@burlov.se

040-625 61 63

Senast uppdaterad:
2018-06-14

Kommun & politik