Burlövs kommun
www.burlov.se

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens resultat och finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

2018 i sammandrag

Burlövs kommun präglas av stark tillväxt både vad avser antal invånare och kommunens verksamheters utveckling mot måluppfyllelse vid målperiodens slut 2018.

Årets utveckling av vision och mål

Kommunfullmäktiges målområden är definierade för att leda kommunen mot Vision 2030 som antogs i maj 2012. I sammanställningen av arbetet med kommunens övergripande mål uppvisas varierande resultat och därmed måluppfyllelse. Resultatet visar att det inom samtliga övergripande mål skett förbättringar under målperioden.


Inom trygghetsområdet går det inte att påvisa att någon enskild insats kan öka den upplevda tryggheten i kommunen. Snarare är det ett gemensamt arbete mellan

flera olika aktörer som kan skapa en förändring i frågan. Därför bedriver kommunen ett förebyggande arbete för att minska brottsligheten och ha en hög krisberedskap där avsikten är att öka den upplevda tryggheten. Det pågående arbetet tillsammans med det förbättrade resultatet i SKL:s undersökning Öppna jämförelser ger en sammanvägd bedömning av att målet har uppnåtts, men att det ännu återstår mycket arbete.


Inom området medborgarinflytande är bedömningen utifrån det arbete som genomförts i kommunen med bland annat fokus på medborgarinflytande, medborgardialog och förenklande åtgärder för företagare och medborgare

att målet är uppnått.


Målområdet kring boende och miljö i syfte att göra Burlöv till en attraktiv boendekommun i Skåne fortsätter att utvecklas positivt. Flera stora infrastrukturprojekt har påbörjats och takten på bostadsbyggandet har ökat

betydligt, vilket har resulterat i en stark befolkningstillväxt under året.


Inom målområdet arbete och näringsliv kan det övergripande målet inte till fullo anses vara uppnått. Detta trots aktiva insatser inom det näringslivsinriktade arbetet och

ett stort fokus på ungdomars framtida möjligheter.


Målområdet för service och kvalitet uppvisar en delvis måluppfyllelse för året som gått. Beträffande rankingen av Sveriges kommuners företagsklimat har de pågående

aktiviteterna bidragit till att kommunen fått sin bästa placering hittills, med en fin 17:e plats. Men årets brukarundersökningar inom äldreomsorgen visar på svårigheter att

långvarigt prestera de mycket goda resultat som krävs för att nå upp till ett rikssnitt. Detta visar på att uppslutningen kring målen är en viktig faktor för att prestera bättre

resultat framöver.

Årets ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgår till 74,6 mnkr inklusive jämförelsestörande poster*. Undantaget jämförelsestörande poster uppgår årets resultat till 51,4 mnkr,

vilket är 42,2 mnkr högre än budget. Driftredovisningen från nämnderna och kommunens centrala poster visar en positiv budgetavvikelse på totalt 29,6 mnkr. Jämfört med föregående år har både intäkter och nettokostnader ökat. Intäkterna från skatter och statsbidrag har ökat med 4,2 procent medan verksamheternas nettokostnader ökat med 6,9 procent.

Avstämning finansiella mål

Kommunens två övergripande finansiella mål handlar om resultatnivå och investeringsvolym. Båda målen uppnåddes under 2018 vilket skapar bra förutsättningar för framtida utmaningar. Kommunen har en bra grundekonomi med höga resultat över flera år och en god soliditet.

Kommunens personal

Antalet anställda i kommunen har ökat med 40 personer jämfört med föregående år och uppgick vid årsskiftet till totalt 1 294 medarbetare. Den totala sjukfrånvaron

minskade från 6,7 till 6,2 procent under 2018. Det var främst andelen långtidssjukfrånvaro som sjönk. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen

arbetar strategiskt med att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Händelser under året

Till årets händelser hör bland annat att äldreomsorgen genomfört organisationsförändringar då Svenshögs äldreboende från och med årsskiftet 2018–2019 återgått i kommunal regi. Under året öppnades en ny restaurang på Dalslundsskolan, vilket bidragit till att kommunens måltidsorganisation nu har kapacitet att tillaga cirka 3 000 portioner mat om dagen. Kommunstyrelsens planutskott godkände detaljplanen för Burlöv Centralstation 2018 och ska nu upp för beslut i kommunfullmäktige. Detaljplanen innebär en blandad stad med kvartersbebyggelse där högre byggnader också ingår. Dessutom hölls val till riksdag,

landsting och primärkommun.

*Jämförelsestörande poster är posterna i resultaträkningen som "stör" en jämförelse mellan tidigare år och bör räknas bort för att få en bättre bild.

Kontakta oss

Ekonomichef

Boris Blumenfeld

boris.blumenfeld@burlov.se

040-625 61 63

Senast uppdaterad:
2019-09-23

Kommun & politik