Burlövs kommun

8. Cisnorm

två personer håller varandra i handen

Diskrimineringslagen säger

Med könsöverskridande identitet eller uttryck av­ses i lagen att någon inte definierar sig som kvinna eller man, eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats för hen vid födelsen. Begreppen omfattar dels en persons mentala eller självupp­levda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr.


Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett paraply­begrepp för personer som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och könsuttryck. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker genomgå någon könsbekräft­ande operation omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskriminering.


Diskrimineringslagen använder begreppen ”könsöverskridande identitet eller uttryck” medan diskrimineringsombudsmannen (DO) ofta använ­der begreppen könsidentitet eller könsuttryck.


Det beror på att DO anser att lagens begrepp (”könsöverskridande”) riskerar att befästa en bild av att personer som omfattas av skyddet mot dis­kriminering är avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön.


En cisperson är en person vars könsidentitet, också kallat mentala kön stämmer överens med det biologiska, juridiska och sociala könet.

Normer som begränsar

Cisnormen utgår från att det endast finns två kön, kvinna och man, samt att alla människor sedan födseln tillhör ett av dessa två kön både biologiskt, juridiskt, socialt och mentalt. Om en person följer cisnormen kallas den för cisperson.


Motsatsen till cisperson är transperson. Personer som bryter mot föreställningar om hur män eller kvinnor ska vara eller se ut, eller som inte känner sig som något av det, är mycket ut­satta i samhället. Normerna kring kön och köns­ identitet är mycket starka normer som människor använder sig utav för att kategorisera varandra. När någon inte passar in i föreställningarna väcks människors nyfikenhet och tankar. Detta leder till både medvetet och omedvetet kränkande och exkluderande bemötande gentemot personer som inte följer normerna. Inom denna diskrimi­neringsgrund finns ofta stora kunskapsluckor.

Tips

  • Se över dokumentationssystem, enkäter och andra datasamlande forum, kan ni skriva utifrån namn eller liknande istället för att koda som “han” eller “hon”.
  • Inom denna diskrimineringsgrund finns ofta kunskapsluckor, kompetensutveckla och samtala i arbetsgruppen om vad ni kan.
  • Diskutera unga transpersoners situation och livsvillkor.

Fatta fakta

  • Var femte transperson har uppgett att någon gång ha försökt ta sitt liv. Anledningen till det är inte transidentiteten i sig, utan samhällets attityder mot den.
  • Fram tills 2013 krävdes att en person som ville byta juridisk kön skulle sterilisera sig först.
  • Hen är ett könsneutralt pronomen som språkligt motsvarar han eller hon.

Analysera och diskutera

Vilka normer kring könsidentitet finns i vår verksamhet? Vad gör vår verksamhet för att motverka begränsande normer kring könsidentitet? Hur kan vi vara mer inkluderande?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik