Burlövs kommun

Revisionen

Miniräknare, överstrykningspenna och bläckpennor

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Till sin hjälp har kommunrevisorerna biträden som har upphandlats. Revisorerna ska enligt kommunallagen 9 kap 9 § och 11 § pröva om kommunens verksamhet har bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande. De ska även granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som utövas av styrelsen och nämnder är tillräcklig.

Revisionen ska varje år granska alla verksamheter i den omfattning som är motiverad med hänsyn till väsentlighet och risk. Granskningen ska utföras enligt god revisionssed där etiska grundprinciper är vägledande. Revisorernas granskningar resulterar i den årliga ansvarsprövningen av styrelser och nämnder. Revisionsreglementet hittar du i kommunens författningssamling.

Revisorerna i Burlövs kommun

  • Christina Nordén (S)
  • Gunnar Rune (M)
  • Tommy Andersson (SD)
  • Gustavo Garcia (V)
  • Allan Andersson (C)

 

Kontakta oss

Revisorerna

Ordförande Tommy Andersson

040-43 21 72

070-766 29 16


Skriv till oss via Kontakt Burlöv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik