Burlövs kommun

Barnkonventionen

illustration av barn som leker

Alla barn upp till 18 år har omfattande rättigheter enligt Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention - oavsett barnets, föräldrarnas eller vårdnadshavares hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

Rättigheterna ska garanteras oberoende var i världen barnet bor och oberoende av barnets föräldrar. Konventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling och skrevs under av Sverige 1990, vilket innebär att Sverige juridiskt har förbundit sig att följa konventionen.

FN:s Barnkonvention består av 54 artiklar, där fyra är grundprinciper:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att vara delaktiga, utrycka sin åsikt och att få den respekterad.

Konventionen innehåller även följande generella artiklar:

  • Artikel 4: Alla länder ska aktivt prioritera barn och ska tillgodose barnets rättigheter till det yttersta av sina tillgängliga resurser.
  • Artikel 42: Alla länder ska se till att både vuxna och barn har kunskap om konventionens artiklar.

Barnrättslag gäller sedan 1 januari 2020

År 2018 fattade Sveriges riksdag det historiska beslutet att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Att samla barns mänskliga rättigheter i en lag stärker barnens rättigheter ytterligare.


Burlövs kommun arbetar aktivt med att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra alla verksamheter och alla politiska beslut, t. ex. genom prövningar av barnets bästa.


Kontakta Medborgarservice om du vill komma i kontakt med samordnarna för barnrättsfrågor.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg