Burlövs kommun

Du som inte själv, eller med hjälp av någon närstående,  
kan ta dig till vårdcentralen  
eller till annan sjukvårdsmottagning,  
kan få hemsjukvård av kommunen.

 

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård  
som kommunen ansvarar för  
och som gör det möjligt att vårdas hemma  
eller i särskilda boendeformer.   

Hemsjukvård

Hemsjukvård erbjuds när man inte själv eller med hjälp av ledsagning kan ta sig till den vård eller hjälp man behöver oavsett ålder.

Vårdbehovet prövas individuellt och planeras i samråd med den enskilde, närstående och behandlande läkare. Arbetet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen.

Hemsjukvården ansvarar även för insatser på kommunens särskilda boenden och LSS-verksamhet. Exempel på vårdinsatser är läkemedelshantering, provtagning, injektioner, såromläggning samt vård och stöd i livets slut.


I hemsjukvården arbetar legitimerade sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.


Kommunens sjuksköterskor arbetar med att främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetsterapeut och sjukgymnast hjälper till med bedömning och förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassningsintyg, rehabilitering samt handledning av exempelvis förflyttningar.
Hemsjukvården arbetar i team tillsammans med den enskildes kontaktman i hemvården och på särskilt boende.

Hemsjukvården har ett salutogent synsätt. Det innebär att man tar till vara det som gör att människor fungerar och mår bra. Trots sjukdom eller funktionshinder är det viktigt att känna mening i livet och delaktighet i sin omsorg.

Distriktssköterskor och sjuksköterskor hjälper till med:

 • medicinhantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • stödja behandling av långvarig sjukdom till exempel diabetes
 • ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
 • ge sådan sjukvård som kan utföras i hemmet
  utprovning av inkontinenshjälpmedel

Arbetsterapeuter hjälper till med:

 • råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det
 • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
 • intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning

Sjukgymnaster/fysioterapeuter hjälper till med:

 • råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå respektive bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning
 • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg