Burlövs kommun

Bostadsanpassning

Ramp som leder till ingång/dörr till hus

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att åtgärda fasta funktioner i din permanenta bostad. Det kan handla om att du ska kunna förflytta dig inom bostaden, sköta din personliga hygien, laga mat samt att ta dig in i eller ut ur bostaden. Bidraget gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt.


Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Ansökan om bidrag för bostadsanpassning görs med ansökningsblankett. Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du ta hjälp av en kontaktperson eller ett ombud.

Ansökan ska innehålla

Intyg som styrker din funktionsnedsättning

Ett medicinskt intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Nyttjanderättshavares medgivande

Nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande till anpassningar som är inne i bostaden. Med nyttjanderättshavare menas personer som utöver sökande står på hyreskontraktet eller bostadsrättskontraktet. Medgivande ges på ansökningsblanketten.

Fastighetsägarens medgivande

Ett av villkoren för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas är att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämnat medgivande till anpassningen. Ansvaret för att söka tillstånd för anpassningen ligger på den enskilde hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren. Medgivandet ges på separat blankett.

Offert

En offert från entreprenör. Vid behov kan bostadsanpassningshandläggaren hjälpa till med att ta in offerter. Skriftligt medgivande inhämtas då med fullmakt.

Fullmakt/förordnande

Om ansökan görs av ombud ska fullmakt bifogas. Om god man/förvaltare företräder sökanden ska förordnandet bifogas.

Utredning

Handläggaren går igenom de insända handlingarna och begär kompletteringar om det saknas något. För att kunna bedöma om du är berättigad bidrag behöver handläggaren ofta besöka dig i din bostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara fungerande för dig. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen.

Beslut

När utredningen är klar fattar handläggaren eller arbetsutskottet ett beslut som skickas hem till dig. Bidragets storlek grundas på de offerter som tagits in och motsvarar en skälig kostnad för åtgärden.

Överklagande

Om beslutet går emot dig kan du överklaga. Information om hur du ska gå tillväga får du med ditt beslut.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg