Burlövs kommun
www.burlov.se

Det finns barn och ungdomar  
som inte längre kan bo kvar hos sina föräldrar  
utan behöver bo i en annan familj  
för en kortare eller längre tid.

 

Barnet eller ungdomens föräldrar ska alltid säga ja först. 
Då gäller Socialtjänstlagen. 
Men ibland flyttar barnet  
utan att föräldrarna sagt ja. 
Då gäller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

En vuxen kvinna kramar om en ung kille. De ser nedstämda men kärleksfulla ut, som om de precis har blivit sams efter ett jobbigt bråk.

Vill du stötta och göra skillnad för ett barns utveckling och mående? Då är du kanske intresserad av att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Burlövs kommun söker alltid efter trygga vuxna som har tid, ork och engagemang att hjälpa barn som har hamnat i utsatta situationer.

Engagera dig för ett barns välmående

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledningar behöver stöd i vardagen. Ibland handlar det om att barnet inte kan bo kvar hos sin familj, andra gånger om att barnet behöver hjälp att skapa sig en meningsfull fritid. Genom att engagera dig som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan du göra stor skillnad för ett barns trygghet och utveckling.

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. I ett familjehem kan barnen bo under en kort tid eller längre, beroende på dess situation.

Ett jourhem är en familj som med kort varsel kan ta emot barn som inte längre kan bo hos sina föräldrar. Barnet bor i jourhemet allt ifrån några dagar till ett par månader. Under denna tid utreder man vad barnet behöver framöver för att utvecklas på bästa sätt.


När man åtar sig att vara jourhem är det bra att veta att en vuxen i hushållet ibland behöver vara hemma på heltid under en period. Som jourhem får ni regelbunden handledning och stöd.

Som kontaktfamilj öppnar ni ert hem för ett barn eller ett syskonpar vissa helger i månaden. Då barnet eller syskonen bor i sin egen familj kommer er familj att fungera som en "extrafamilj". Er uppgift blir att bidra med upplevelser, aktiviteter och vardagslunk. Ni finns till hands för en ung människa som behöver goda vuxna förebilder. Det finns inga särskilda utbildningskrav för kontaktpersoner eller kontaktfamiljer. Vi söker vuxna med olika bakgrunder och erfarenheter.

En kontaktperson ägnar några timmar per vecka att träffa ett barn eller en ungdom som har behov att vidga sitt sociala nätverk. Det kan se ut på många olika sätt och kan innebära olika typer av stöd. En meningsfull fritid, bryta isolering, umgängesstöd eller något annat som den unge behöver stöd i. Som kontaktperson finns du till hands för en ung människa som behöver en bra vuxen förebild att få möjligheter att prova på nya fritidsaktiviteter med.

Ersättning

Som familjehem har du rätt till en så kallad omkostnadsersättning. Den är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen inkluderar barnbidrag eller studiebidrag samt kostnader i vardagen för barnet, exempelvis livsmedel, kläder och fickpengar.


Ersättningen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Här kan du läsa mer om ersättningar på SKRs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du är intresserad av att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson? Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.
Jag vill gärna bli kontaktad per: * (obligatorisk)
Jag vill gärna bli kontaktad per:Jag vill bli kontaktad angående: * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktad angående:


(Du kan kryssa i fler än ett alternativ)

Vanliga frågor och svar om familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller lägenhet, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn.

En familjehemsutredning görs enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Efter att du/ni anmält intresse att bli familjehem och inledande samtal skett per telefon så träffar familjehemssekreterarna dig/er i hemmet för att få en bild av er sociala situation som boende, familjesammansättning, nätverk, fritid, ekonomi etc. Ni samtycker till att registerutdrag inhämtas från olika myndigheter, hemkommunen och eventuellt tidigare uppdragsgivare. Ni lämnar också uppgifter på referenspersoner som vi kan kontakta som kan beskriva er som personer.

 

Vi träffar er vid ett par tre hembesök innan en djupintervju genomförs på socialtjänsten. Intervjun analyseras av utomstående tolkare och syftar till att se om det tilltänkta familjehemmet har ett känslomässigt överskott och ett reflekterande sinnelag. Utredningen sammanställs skriftligt och ni delges vad som framkommit och vad bedömningen är. Det är alltid socialnämndens arbetsutskott som fattar beslut om man ska godkännas som familjehem till ett specifikt barn.

 

Frågorna i utredningen bygger på bedömningsmetoden BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) vilket är en standardiserad metod för initial bedömning av familjehem utvecklat av Socialstyrelsen.

Utredningen tar oftast ett par månader från första kontakten till intervjun har tolkats och alla registerutdrag har kommit in.

Det kan vara olika. Ibland utreder vi ett familjehem med ett specifikt barn i åtanke och då får man uppdraget så fort man blivit godkänd. Varje barns behov matchas mot varje familjehem innan placering för att ge barnet och familjehemmet bästa möjliga förutsättningar att få en fungerande placering.

Familjehemssekreterarna tittar på de behov som framkommit att barnet har och om familjehemmet har resurser som kan tillgodose dessa behov. Man tittar t ex på familjehemmets egen situation och egna barnens ålder och behov.

Ett jourhem tar vid upprepade tillfällen emot barn för tillfällig placering under högst 6 månader. Jourhem tar emot ett barn i ett akut läge och barnet kan flytta in med bara några timmars varsel. Under tiden barnet bor i jourhem utreder socialtjänsten barnets behov och situation. Ett familjehem är ett hem som tar emot ett barn för stadigvarande vård och fostran, där barnet kan bo tills det ska flytta hem eller hemifrån.

Socialtjänsten har en skyldighet att alltid först titta i nätverket om det finns någon som barnet har en relation till som kan ta emot barnet vid en familjehemsplacering. Så svaret är ja, man kan bli familjehem till sitt barnbarn. Om barnet inte har särskilda behov och man inom familjen kommit överens om att barnet ska bo hos någon i nätverket så kan det ske i form av en privatplacering. Socialtjänsten gör en utredning av den barnet ska bo hos för att kunna lämna ett medgivande att barnet får bo där. Det utgår då ingen ersättning till den som tar emot barnet.

Som jourhem måste minst en vuxen vara hemma för att kunna ta emot akuta placeringar dygnet runt. Det är svårt att kombinera ett jourhemsuppdrag med arbete utanför hemmet då man i förväg inte vet barnets behov. Man kan t ex behöva avsätta tid dagligen att köra barnet till skola/förskola i hemkommunen eller medverka när barnet har möten på BUP och socialtjänsten. Ibland kan barnet behöva vara hemma en tid. Som familjehem kan man ha ett arbete utanför hemmet och tanken är att man ska kunna leva som en vanlig familj. Men även här kan barnets behov göra att man kan behöva minska sin arbetstid för att medverka på olika möte och att undvika att barnet behöver tillbringa långa dagar inom barnomsorgen eller ensam hemma.

Ja, det går bra. Socialtjänsten har med i sin bedömning hur familjehemmets nätverk ser ut och vilket stöd man kan få av nätverket i sitt uppdrag.

Ja. Utifrån barnets ålder och behov av eget utrymme ska ett eget rum kunna erbjudas.

Ett litet barn kan i början av en placering vara behov av närhet och trygghet till familjehemsföräldrarna och är kanske inte i behov av eget rum inledningsvis. Likadant kan syskon i början av en placering vilja dela rum för ökad trygghet.

Det beror på om det är möjligt för barnet att pendla till sin skola från familjehemmet. Vid en familjehemsplacering folkbokförs barnet i familjehemmet och har rätt till skolgång i sin nya kommun.

Ja, du behöver kunna träffa barnets föräldrar. Känner du dig osäker hur det blir för dig och barnet kan socialtjänsten vara med de första mötena.

Socialtjänsten gör en planering för varje placerat barn hur umgänget med föräldrar, syskon och andra viktiga personer ska se ut. I den planeringen bestäms om någon från familjehemmet ska vara med.

Nej, socialtjänsten kan ha uppdragsgivare i flera olika kommuner.

Som familjehem får du handledning av familjehemssekreterarna utifrån dina behov. Du kommer att bjudas in till gruppträffar med andra familjehem och jourhem i kommunen. Barnet tilldelas en barnsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet och dess föräldrar.

Ja, det ingår ett arvode för uppdraget och en omkostnadsersättning. Detta regleras utifrån SKRs rekommendationer och styrs utifrån uppdragets svårighetsgrad dvs barnets behov.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg