Burlövs kommun
www.burlov.se

Vårdnad, boende och umgänge

Litet barn med nalle i famnen läser bok med mamma

Familjerätten erbjuder rådgivning och information om vårdnad, boende och umgängesfrågor kring gemensamma barn. Familjerätten utför också utredningar vid vårdnadstvister på uppdrag av tingsrätten.

Om ni är överens

Om ni är överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för ert gemensamma barn kan ni upprätta ett juridiskt bindande avtal hos familjerätten. Ni kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket om det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Upprätta avtal

För att avtalet ska gälla krävs att barnet är folkbokfört i Burlövs kommun. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrar. Familjerätten prövar sedan avtalet för att säkerställa att innehållet är till barnets bästa. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom i domstol.

 

Om ni föräldrar vill skriva ett avtal men inte är överens om hur vårdnaden, boendet och/eller umgänget ska se ut för ert barn kan ni få hjälp i samarbetssamtal.

Om ni inte är överens

Om tvistefrågorna ändå inte kan lösas är det möjligt att väcka talan i domstol, vilket innebär att domstolen tar över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan ge familjerätten i uppdrag att hålla samarbetssamtal med föräldrarna eller begära att familjerätten gör en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att kunna fatta beslut med barnets bästa i fokus. En tvist kan handla om bara en av delarna eller flera delar samtidigt.

Informationssamtal

Om ett barn bor i Burlövs kommun erbjuder familjerätten föräldrarna Informationssamtal (Lag 2021:530). I informationssamtal får föräldrar relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialnämnden utfärdar ett samtalsintyg till en förälder som har deltagit i ett informationssamtal.

 

Från och med 1 mars 2022 kommer deltagande i informationssamtal för den förälder som framställer ett yrkande om vårdnad, boende och umgänge att vara ett krav för att en domstol ska kunna pröva yrkandet. Finns inget intyg på deltagande i informationssamtal kommer dessa yrkanden att avvisas av domstolen.

Så här går en utredning till

 • Enskilda samtal med var och en av föräldrarna
 • Gemensamma samtal med föräldrarna vid behov
 • Hembesök hos vardera föräldern med barnet närvarande
 • Samtal med barnet, utifrån barnets ålder och mognad
 • Samtal med personer som i sitt arbete har eller haft kontakt med barnet t.ex. förskola, skola, fritids, BUP
 • Registeruppgifter från t.ex. socialtjänsten, polisen, sjukvården


Det här ska utredningen visa

 • Barnets situation
 • Barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad
 • Hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna kan tillgodoses
 • Föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet
 • Föräldrarnas förmåga att hålla barnet utanför sina konflikter


Viktigt att tänka på under utredningen

 • Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter, men ska inte behöva välja mellan föräldrarna
 • Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av
 • Som föräldrar har ni under utredningstiden möjlighet att komma överens och avbryta domstolsprocessen. Utredaren har möjlighet att skriva avtal som är lika giltigt som en dom från domstolen.

Umgängesstöd

Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd eller en kontaktperson ska vara närvarande under umgänget med den förälder som barnet inte bor med, eller vid hämtning och lämning av barnet, under en begränsad tid.

 

Föräldrar kan själva ansöka om denna insats hos Individ- och familjeomsorgen i Burlövs kommun utan att behöva genomgå en process hos tingsrätten. För mer information kontakta mottaget (nås via Medborgarservice).

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg