Burlövs kommun
www.burlov.se

Luftkvalitet

Luftföroreningar påverkar människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet och dödlighet. Luftföroreningar kan i miljön leda till skador på växter, försurning och övergödning. Luftvårdsarbete på alla nivåer i samhället är nödvändigt för att minska påverkan på miljö och hälsa.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens utomhusluft samt se till att de så kallade miljökvalitetsnormerna (MKN) inte överskrids. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

 

Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningar i vår region. Burlövs kommun påverkas också av närheten till storstäderna Malmö och Köpenhamn. Burlövs kommun genomkorsas också av flera stora motorvägar där trafiken ökar.

 

Burlövs kommun är med i Skånes Luftvårdsförbund som samordnad kontroll av luftkvaliteten och miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Skåne. Inom samverkansområdet Skåne görs kontinuerliga mätningar/beräkningar av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO) samt bensen. Resultaten av mätningar och modellberäkningar inom Burlövs kommun visar att halter för samtliga parametrar ligger under miljökvalitetsnormer (MKN).

Besvärad av lukt från verksamheter i Malmö?

Grannkommunen Malmö får tidvis in klagomål angående dålig lukt. Eftersom luft och lukter inte stannar vid någon kommungräns, kommer liknande klagomål också till Burlövs kommun. Kontakta Malmö stads miljöförvaltning om du tror att lukten kommer från en verksamhet i Malmö stad.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö