Burlövs kommun

Gällande översiktsplan

Dokument med titeln: "Framtidsplan" med en karta över Burlövs kommun.

Framtidsplanen för Burlövs kommun är en översiktsplan framtagen enligt plan- och bygglagen. Den omfattar hela Burlövs kommun och anger inriktning och vision för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön i kommunen. Framtidsplanen vann laga kraft den 22 maj 2014 och gäller fram till att en politikerna beslutar anta en ny översiktsplan.

Inriktning för framtiden

Framtidsplanens ambition är att ge en tydlig inriktning för Burlövs framtid med människor och mötesplatser i centrum och en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling. Planen tar regionalt ansvar bland annat genom att möjliggöra bostäder och arbetsplatser i stationsnära lägen.


Framtidsplanen innehåller en inledning, en sammanfattning samt fem ämneskapitel:

  • Grönt och värdefullt
  • Stadsbebyggelse och mötesplatser
  • Trafik och annan infrastruktur
  • Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet
  • Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet


I Framtidsplan för Burlövs kommun ingår även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n behandlar bland annat förslagets påverkan på riksintressen, buller, vatten, luft och jordbruksmark.

Ny översiktsplan på gång

Politikerna beslutade under sommaren 2022 att påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan som utgår från Vision 2040 och omfattar klimatanpassningsåtgärder kopplade till höjda havsvattennivåer och övrigt inträngande vatten.

Målord

Under arbetet med Framtidsplanen har målord för kommunen tagits fram. Målorden ska representera Burlöv idag, knyta an till historien men framförallt fungera som identitetsbärare och positiva målord för Burlövs framtid. Målorden arbetades fram genom bland annat workshops med politiker, tjänstepersoner och skolbarn. Under hösten 2011 fick kommunens invånare och andra intresserade välja ord genom en webbenkät. Till slut beslutades tre ordkombinationer som tillsamman ska fungera som målord för Burlövs framtid. De tre ordkombinationerna är trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse.

Planeringsstrategi

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö