Burlövs kommun

Sockerbruksområdet

Sockerbruksområdet, flygvy

Sockerbruket i Arlöv är en anläggning med kulturhistoriska värden. Förutom att producera socker har bruket haft stor betydelse för samhällets framväxt och sociala utveckling sedan 1870-talet. Under 2022 kommer sockerproduktionen att flyttas och ambitionen är att sockerbruksområdet ska behålla sin betydelse för ortens utveckling utifrån nya förutsättningar.

För sockerbruksområdet har ett planprogram tagits fram. Planprogrammet undersöker hur området kan bli en tillgänglig och levande del av Arlöv med verksamheter, servicefunktioner, mötesplatser, bostäder och offentliga rum. Detta är förändringar som saknar stöd i den gällande översiktsplanen och har därför behandlats i prövningen av planprogrammet.


Planprogrammet behandlar sockerbruksområdets fortsatta betydelse för Arlöv, och anger gestaltningsprinciper, strukturer och förutsättningar för kommande detaljplaneprövningar. En eller flera nya detaljplaner behöver tas fram för att möjliggöra för annat än industriverksamheter inom området. Programmet är inte juridiskt bindande, men anger kommunens viljeinriktning för platsen och utgör utgångspunkten för kommande detaljplaner inom sockerbruksområdet.


Planprogrammet omfattar bland annat:

  • cirka 650 bostäder i flerbostadshus
  • etableringsmöjligheter för förskola och verksamheter
  • mobilitetshus
  • rekreations- och parkytor
  • nya lokal- och kvartersgator


Ett programsamråd hölls under perioden den 4 juni 2021 till den 28 juni 2021 för att fånga upp information, synpunkter och idéer från allmänhet, fastighetsägare, myndigheter och kommunens egna förvaltningar. Efter samrådsperioden sammanställdes de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse, planprogrammet justerades och kommunstyrelsen godkände därefter planprogrammet. Planprogrammet och samrådsredogörelsen finns nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö