Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl. Södra Pilevallen

Vintergatan från norr. Illustration: Jaenecke arkitekter AB

Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl., Södra Pilevallen ligger i anslutning till Vintergatan i den västra delen av Arlöv. Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse på befintlig parkering, tennisbanor och runt förlängningen av Strandgatan söder om Pilevallen. Förslaget finns utställt på granskning från den 9 december 2020 till och med den 15 januari 2021.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området för flerbostadshus med lägenheter och centrumverksam­heter på befintlig parkering, tennisbanor och runt förlängningen av Strandgatan söder om Pilevallen. Bebyg­gelsen ska i sin gestaltning anpassas till sin omgivning, framför allt den skyddsvärda bebyggelsen söder om Strandgatan på Vintergatans östra sida. Avsikten är även att den nya bebyggels­ens placering och utformning ska bidra till att befolka omgivande gator. Placering av fönster och entréer är en viktig del i detta. Syftet är också att säkerställa allmänhetens tillgång till, och möjlighet att röra sig genom området, idag och i framtiden.


Området ligger i en lågpunkt där dagvatten och regn vid skyfall tidvis samlas, långt ner i ett avvattningsstråk som täcker stora delar av sydvästra Arlöv. För att planförslaget ska bedömas lämpligt ställs därför krav på en fungerande dagvatten- och skyfallshantering inom och från området med viss fördröjning innan det når recipient.

Planförslaget innefattar bl.a.:

  • Cirka 100 nya lägenheter.
  • Strandgatans förlängning väster om Vintergatan planläggs som gata.
  • Ny gata i förlängningen Betlehemsgatan.
  • Ny gata som kopplar Strandgatan i söder till Pilevallen och Hamngatan i norr.
  • Lokalgata och GC-väg inom Pilevallen övergår till allmän gata i kommunal regi.
  • Att området för allmän gata längs Vintergatan breddas i södergående riktning för att få plats med dikeslösning för hantering av dagvatten och skyfall.

Samråd

Detaljplanen var utställd för samråd mellan den den 10 februari till och den 9 mars 2020. Efter samrådet har ett fördjupat förslag till dagvatten och skyfallshantering tagits fram och arbetats in i planförslaget. Eftersom detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen handläggs den med standardförfarande.

Granskning

Förslaget finns utställt för granskning mellan den 9 december 2020 och den 15 januari 2021. Eftersom detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen handläggs den med standardförfarande. Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:


  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 15 januari 2021.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö