Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl. Södra Pilevallen

Vintergatan från norr. Illustration: Jaenecke arkitekter AB

Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl., Södra Pilevallen ligger i anslutning till Vintergatan i den västra delen av Arlöv. Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse på befintlig parkering, tennisbanor och runt förlängningen av Strandgatan söder om Pilevallen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området för flerbostadshus med lägenheter och centrumverksam­heter på befintlig parkering, tennisbanor och runt förlängningen av Strandgatan söder om Pilevallen. Bebyg­gelsen ska i sin gestaltning anpassas till sin omgivning, framför allt den skyddsvärda bebyggelsen söder om Strandgatan på Vintergatans östra sida. Avsikten är även att den nya bebyggels­ens placering och utformning ska bidra till att befolka omgivande gator. Placering av fönster och entréer är en viktig del i detta. Syftet är också att säkerställa allmänhetens tillgång till, och möjlighet att röra sig genom området, idag och i framtiden.


Området ligger i en lågpunkt där dagvatten och regn vid skyfall tidvis samlas, långt ner i ett avvattningsstråk som täcker stora delar av sydvästra Arlöv. För att planförslaget ska bedömas lämpligt ställs därför krav på en fungerande dagvatten- och skyfallshantering inom och från området med viss fördröjning innan det når recipient.

Planförslaget innefattar bl.a.:

  • Cirka 100 nya lägenheter.
  • Strandgatans förlängning väster om Vintergatan planläggs som gata.
  • Ny gata i förlängningen Betlehemsgatan.
  • Ny gata som kopplar Strandgatan i söder till Pilevallen och Hamngatan i norr.
  • Lokalgata och GC-väg inom Pilevallen övergår till allmän gata i kommunal regi.
  • Att området för allmän gata längs Vintergatan breddas i södergående riktning för att få plats med dikeslösning för hantering av dagvatten och skyfall.

Samråd

Detaljplanen var utställd för samråd mellan den den 10 februari till och den 9 mars 2020. Efter samrådet har ett fördjupat förslag till dagvatten och skyfallshantering tagits fram och arbetats in i planförslaget. Eftersom detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen handläggs den med standardförfarande.

Granskning

Förslaget fanns utställt för granskning mellan den 9 december 2020 och den 15 januari 2021. Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö