Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl. Södra Pilevallen

Illustration Vintergatan mot norr

Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl. Södra Pilevallen ligger i anslutning till Vintergatan i den västra delen av Arlöv. Planförslaget möjliggör för ny bostadsbebyggelse på befintlig parkering och tennisbanor. Förslaget finns utställt på samråd från den 10 februari till och med den 9 mars 2020.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området för flerbostadshus med lägenheter och centrumverksam­heter på befintlig parkering, tennisbanor och runt förlängningen av Strandgatan söder om Pilevallen. Bebyg­gelsen ska i sin gestaltning anpassas till sin omgivning, framför allt den skyddsvärda bebyggelsen söder om Strandgatan. Avsikten är även att den nya bebyggels­ens placering och utformning ska bidra till att befolka omgivande gator. Placering av fönster och entréer är en viktig del i detta. Syftet är också att säkerställa allmänhetens tillgång till, och möjlighet att röra sig genom området, idag och i framtiden.

Planförslaget innefattar

  • Cirka 100 nya lägenheter.
  • Strandgatans förlängning väster om Vintergatan planläggs som gata.
  • Ny gata i förlängningen Betlehemsgatan.
  • Ny gata som kopplar Strandgatan i söder till Pilevallen och Hamngatan i norr.
  • Befintlig väg och gång- och cykelväg i Pilevallen.

Samråd

Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande. Planarbetet inleds med detta samrådsförfarande, därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges nu i samrådsskedet, men även när planen ställs ut för granskning.


Samrådsmöte kommer att hållas den 25 februari kl. 18.00 i Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, i Arlöv. Alla intresserade hälsas välkomna!


Förslaget finns utställt på samråd från den 10 februari 2020 till och med den 9 mars 2020.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 9 mars 2020.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-02-06

Bygga, bo & miljö