Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 7:24, Lillhus

Planområdet omfattar fastigheten Åkarp 7:24 längs Byvägen i östra Åkarp. Detaljplanens syfte är att göra befintligt bostadshus planenligt samt att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten.

På fastigheten finns en friliggande villa uppförd 1911 som är utpekad i bevarandeplanen som kulturhistoriskt värdefull. Huset har i gällande detaljplan bedömts planstridigt utifrån att byggnadshöjden på 3,6 meter överskrids, det har källare, samt att huset ligger närmre fastighetsgräns än de 4,5 meter som tillåts.

Planförslaget innebär att användningen samt utformningen för huset befästs genom nya utformningsbestämmelser, varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud.

 

Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen och tas fram med standardförfarande.

Samråd

Kommunstyrelsens planutskott beslutade genom delegation den 21 december 2023 att gå ut på samråd med Detaljplan för Åkarp 7:24, Lillhus. Förslaget finns utställt på samråd från 2023-12-22 till och med 2024-01-30. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan på denna sida samt i Medborgarhusets entré i Arlöv.

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 2024-01-30. Skrivelsen ska undertecknas med namn, adress och fastighetsbeteckning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson på telefon 040-6256146 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö