Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 7:24, Lillhus

Planområdet omfattar fastigheten Åkarp 7:24 längs Byvägen i östra Åkarp. Detaljplanens syfte är att göra befintligt bostadshus planenligt samt att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten.

På fastigheten finns en friliggande villa uppförd 1911 som är utpekad i bevarandeplanen som kulturhistoriskt värdefull. Huset har utifrån gällande detaljplan bedömts planstridigt genom att byggnadshöjden på 3,6 meter överskrids, det har källare, samt att huset ligger närmre fastighetsgräns än de 4,5 meter som tillåts.

Planförslaget innebär att användningen samt utformningen för huset befästs genom exempelvis nya utformningsbestämmelser, egenskapsområden som styr bebyggelsens avstånd till fastighetsgräns samt varsamhetsbestämmelser.

 

Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen och tas fram med standardförfarande.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2024 § 66 att anta Detaljplan för Åkarp 7:24, Lillhus. Om inga överklaganden inkommer under överklagandetiden så får detaljplanen laga kraft. Förslaget har tidigare varit utställt för granskning. Inkomna yttranden och svar på dessa redovisas i ett granskningsutlåtande.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan, samt utställda på Medborgarhuset i Arlöv. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö