Burlövs kommun

Vad är en översiktsplan?

Samlingskarta från Burlövs översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur kommunen ska tillgodose riksintressen och följa miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanens process
Att ta fram en översiktsplan är en process med olika skeden: samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Samråd

Samrådet är en omfattande del av planprocessen där förslaget till översiktsplan successivt utarbetas. Planförslaget ska samrådas med länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner. Kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget ska också kunna delta i samrådet. Samråd kan ske via öppna möten, sociala medier, kommunens hemsida, studiecirklar eller på annat sätt. Under samrådstiden kan skriftliga synpunkter på förslaget till översiktsplan lämnas till kommunen.

Samrådsredogörelse

Genom en samrådsredogörelse redovisar kommunens tjänstepersoner resultatet av samrådet. I denna redogörelse dokumenteras de synpunkter som har inkommit med kommentarer för hur kommunen kommer att bemöta dem och användas dem i översiktsplanen.

Kungörelse och granskning

Kommunen arbetar in de inkomna synpunkterna från samrådet i planförslaget i enlighet med samrådsredogörelsen. En översiktsplan brukar medföra betydande miljöpåverkan och därför måste kommunen göra en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen ska hålla planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen samt samrådsredogörelse och samrådsförslag tillgängliga för granskning i minst två månader. Före utställningens början ska kommunen kungöra, på kommunens anslagstavla och annonseras i ortstidningen, att en utställning ska hållas. Under utställningstiden kan den som vill, lämna skriftliga synpunkter till kommunen.

Länsstyrelsens yttrande

Översiktsplanen är inte bara kommunens utan också statens besked om lämplig mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. Länsstyrelsen ska under granskningstiden framföra sina synpunkter i ett granskningsyttrande.

I yttrandet ska länsstyrelsen enbart ange om förslaget inte tillgodoser ett riksintresse, förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm inte följs, redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med miljöbalken, frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt samt om en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Hela granskningsyttrandet ska läggas till planförslaget inför antagandet för att kommunfullmäktige ska ha full klarhet i om länsstyrelsen har väsentliga invändningar mot planförslaget.

Utlåtande

När granskningstiden är slut sammanställer kommunen alla synpunkter i ett särskilt utlåtande och beskriver om synpunkterna lett till ändringar i planen eller inte. Om det sker stora förändringar ska förslaget ställas ut på nytt.

Översiktplanens antagande, tillkännagivande och laga kraft

Kommunfullmäktige antar planen när alla synpunkter har behandlats och översiktsplanen är färdig. Översiktsplanen vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen har informerat om den på anslagstavlan på sin webbplats, förutsatt att ingen överklagar beslutet under de tre veckorna.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö