Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Burlöv 3:48 m.fl., östra Burlövs egnahem

Planområdet ligger i den östra delen av Burlövs Egnahem och är ca 3,4 ha stort. Förslaget finns utställt på samråd från den 12 juni 2019 till och med den 12 juli 2019.

Detaljplanens syfte är dels att pröva lämpligheten att bebygga området med 1- och 2-planshus, dels att förbättra trafiksituationen på Astervägen genom att en matargata byggs öster om den tillkommande bebyggelsen. Detaljplanen upprättas för att kunna använda ett område, som tidigare utgjort handelsträdgård, för bostadsändamål. I detalj-planen ingår dessutom gatumarken för Astervägen och Smedjevägen fram till Dalbyvä-gen i söder.


Planförslaget innefattar:

  • Ett kvarter med möjlighet att bygga ca 50 lägenheter med en total byggnadsyta på ca 4 000 kvm.
  • En matargata som förbinder ekodukten över Yttre Ringvägen med befintligt ga-tusystem inom Burlövs egnahem.
  • En gång- och cykelväg genom området för att underlätta för de oskyddade trafi-kanterna att säkert röra sig inom egnahemsområdet.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.

 

Du hittar samrådshandlingarna längre ner på denna sida eller på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 18 juni kl 18.00 i Stora Sessionssalen, Medborgarhuset.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Emelie Edström, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till emelie.edstrom@burlov.se.

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 12 juli 2019.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-06-12

Bygga, bo & miljö