Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren

Bebyggelse Lemuren

En ny detaljplan för i första hand bostäder tas nu fram vid Lervägen, Murvägen och Bruksvägen i västra delen av Åkarp, direkt norr om Södra stambanan.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse, möjliggöra område för parkmark, samt knyta samman befintliga och nya gator i ett grönt gaturum med förbättrad gång- och cykeltrafik. Utöver detta syftar detaljplanen till att säkerställa bevarande av de två kulturhistoriskt värdefulla bostadshusen inom planområdet.

 

Planförslaget bygger på en varierad bebyggelse i öppen kvartersstruktur om 2–5 våningar. Där en högre bebyggelse tillåts för en integrerad parkeringslösning i markplan.

 

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planarbetet inleds med samrådsförfarande, därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges både i samrådsskedet, men även längre fram i processen när planen ställs ut igen.

 

Samråd

Burlövs kommuns kommunstyrelses planutskott beslutade den 31 maj 2022 § 20 att gå ut på samråd med Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren. Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd från den 9 juni till och med den 10 juli 2022. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan.

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö