Burlövs kommun

Värmepumpar

Idag är direktverkande el dyrt i uppvärmningssammanhang, man kan istället använda elen för att driva en värmepump och spara energi. I dagsläget kan en värmepump ge besparingar på 50-70%.

Tillstånd krävs för värmepump

I Burlövs kommun krävs tillstånd för alla typer av värmepumpsanläggningar utom luft/luft- och luft/vatten-värmepumpar.


Du måste lämna din ansökan till kommunledningsförvaltningen, område Miljö, i god tid! Det innebär 4-6 veckor innan du tänker börja arbetet med installation av en värmepumpsanläggning.


För att ansökan ska kunna behandlas måste den vara komplett. Till ansökan ska bifogas ritning över den tänkta placeringen av anläggningen. Om ett borrhål planeras nära grannfastigheter, ska ritningen kompletteras med grannars påskrift att de är informerade och godkänner placeringen.


Avståndet mellan borrhål och energibrunnar som inte tillhör samma system ska ligga på ett avstånd av minst 20 meter för att inte påverka varandra för mycket. Ansökningsplikten syftar främst till att ge Miljö- och byggnämnden möjlighet att bedöma en planerad värmepump, dess miljöpåverkan och om skyddsåtgärder behöver vidtas.


OBS! Enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska tillsynsmyndigheten underrättas innan installation av köldmedier innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.

Kontakta oss

Gratis energi- och klimatrådgivning


Meaza Yohannes

0410-73 41 37

energiradgivning@burlov.se

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö