Burlövs kommun

Värmepumpar

Flygbild över Arlöv med många fastigheter

Idag är direktverkande el dyrt i uppvärmningssammanhang, man kan istället använda elen för att driva en värmepump och spara energi.

Tillstånd krävs för värmepump

I Burlövs kommun krävs tillstånd för alla typer av värmepumpsanläggningar utom luft/luft- och luft/vatten-värmepumpar.


Du måste lämna din ansökan till kommunledningsförvaltningen, område Miljö, i god tid! Det innebär 4-6 veckor innan du tänker börja arbetet med installation av en värmepumpsanläggning.


För att ansökan ska kunna behandlas måste den vara komplett. Till ansökan ska bifogas ritning över den tänkta placeringen av anläggningen. Om ett borrhål planeras nära grannfastigheter, ska ritningen kompletteras med grannars påskrift att de är informerade och godkänner placeringen.


Avståndet mellan borrhål och energibrunnar som inte tillhör samma system ska ligga på ett avstånd av minst 20 meter för att inte påverka varandra för mycket. Ansökningsplikten syftar främst till att ge Miljö- och byggnämnden möjlighet att bedöma en planerad värmepump, dess miljöpåverkan och om skyddsåtgärder behöver vidtas.


OBS! Enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska tillsynsmyndigheten underrättas innan installation av köldmedier innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.

Kunskap och egenkontroll

Oavsett vilken typ av värmepump man inrättar är det viktigt att man sätter sig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur man ska sköta och kontrollera den, för att undvika att olägenheter för omgivningen uppkommer. Vid drift av anläggningen bör man ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning m.m.

Påverkan på omgivningen

En värmepumpsanläggning utnyttjar energin som finns i mark eller vatten. Eftersom man använder sig av indirekta system, där värmeslingan som tar upp energin läggs ner i mark eller vatten finns det risk för förorening av mark och grundvatten, om det skulle uppstå ett läckage. Vid stora läckage av hälsofarliga ämnen kan brunnar, grund- och ytvatten förorenas.


I stora delar av Burlövs kommun är de geologiska förhållandena sådana att det finns grundvatten på olika nivåer och med olika kvalitet. För att inte ett rent grundvatten på en nivå ska förorenas av ett sämre grundvatten på en annan nivå, måste man dels mäta salthalten (eller konduktiviteten) på olika nivåer, dels täta brunnarna med cement, bentonit eller liknande. Energibrunnen utnyttjar den energi (värme) som finns i berggrunden, vilket innebär att temperaturen sänks i omgivande mark. Temperaturen kan påverkas inom en radie av ca 25 meter från energibrunnen. 

Krav på värmepumpsanläggningar

Följande är vad man måste vara uppmärksam på vid installation av värmepumpsanläggning och som man måste ställa krav på hos installatören:

 

 • Välj ett system som är konstruerat och utfört med höga kvalitetskrav för att undvika läckage, t.ex. utrustad med tryckvakt.
 • Minimera mängden köldmedium i värmepumpen och välj köldmedium med så liten miljöpåverkan som möjligt. Läckage kan påverka klimatet genom ökad växthuseffekt och nedbrytning av atmosfärens ozonskikt. Bara certifierade företag och/eller personal med certifierad kompetens får lov att göra ingrepp i själva köldmediekretsen. På anläggningen ska det sitta en skylt som anger typ och mängd köldmedium.
 • Välj köldbärare med så liten miljöpåverkan som möjligt. Används spritblandning som frostskydd bör den innehålla 90 vikt-% ren etanol, d.v.s. högst 10 % tillsatser. Väljer man annan frostskyddsvätska bör man kontakta Kommunledningsförvaltningen, område Miljö, innan installationen påbörjas.
 • Vid borrning för energibrunn - Välj en borrfirma som är certifierad för energibrunnsborrning eller har motsvarande kompetens. Det är också viktigt att borraren har kunskap om de geologiska förhållanden som råder i kommunen.
 • För att minimera risken att grundvattnet förorenas ska energibrunnen anläggas enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökningars) kriterier för utförande av energibrunn i berg. Kriterierna innebär bl.a. att foderrören ska drivas ner minst 2 meter i berg, dock alltid minst 6 meter från markytan och ha en ordentlig tätning mellan foderrör och berg. Borrhålslock ska vara fast förankrade i foderrör och sluta absolut tätt, för att förhindra att ytvatten och jord tränger in i brunnen. Vid risk för höga kloridhalter ska borrfirman kontinuerligt mäta halten.
 • Överskottsvatten från borrningen måste tas om hand, så att olägenheter för miljön eller grannfastigheter inte uppstår. Det innebär att det inte får släppas ut utan att först ha sedimenterats ordentligt, vilket kräver minst 2 containrar eller motsvarande med lång uppehållstid. Kontakta VASYD.
 • Kollektorslangen ska vara helsvetsad, skarvfri polyeten och med fabrikstillverkad returböj vid förläggning i energibrunn.
 • Kollektorn ska täthetsprovas före montering i borrhål eller mark, efter slanggenomföring i vägg samt innan anläggningen tas i bruk.
 • Brunnens läge ska anges med bricka på husgrund eller annan väl synlig plats. Rörgraven ska fyllas med lämpligt material som inte skadar slangen.
 • Energibrunn bör inte förläggas närmare husvägg än 4 meter.
 • Tänk också på att borraren ska ha en miljöskadeförsäkring som täcker ev. uppkomna skador på minst 10 milj kr.
 • Kollektorns läge i marken i ytjordvärmeanläggningar samt rörgrav mellan borrhål och fastighet bör utmärkas med t.ex. plastband för att undvika skador vid eventuella markarbeten.

Legionella

Legionella är en grupp bakterier som finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Legionellabakterier orsakar 2 olika sorters sjukdomar, dels lunginflammation (legionärssjuka), dels en typ av influensa kallad Pontiacfeber. Mellan 25-45°C sker tillväxt av bakterier och över 50°C dör bakterien.

 

Om man använder värmepumpen för uppvärmning av hushållsvarmvatten bör den klara att värma upp varmvattnet tillräckligt. Det bör hålla minst 50°C vid tappstället, vilket innebär att temperaturen ut från varmvattenberedaren måste vara högre. Hur mycket beror på ledningslängd, isolering m.m., men man räknar med som lägst 60°C.

 

Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, t.ex. vid duschning eller i bubbelbad. För att bli sjuk krävs att bakterier skall komma ner i lungorna. De som drabbas är oftast individer med nedsatt immunförsvar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö