Burlövs kommun
www.burlov.se

Bygglov och byggfrågor

architecture, building, construction, real estate and home concept - close up of living house model on blueprint

Taxor och avgifter bygg och plan

Fullmäktige fastställer taxorna för bygglov och handläggning av detaljplaner.

Enligt plan- och bygglagen får en byggnadsnämnd ta ut avgifter för handläggning av bygglov, startbesked med mera. Avgifterna tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att nämnden inte tar ut högre avgifter än vad som krävs för att täcka kostnaderna för handläggningen. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Den gällande taxan antogs 2018-03-19. För handläggning av detaljplaner finns en separat taxa. Den antogs av fullmäktige 2023-10-23.

 

Här hittar du byggtaxa för Burlövs kommun Pdf, 238.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du plantaxa för Burlövs kommun Pdf, 275.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlämning av ritningar och kopior

Om du är intresserad av kopior eller att få titta på ritningar och underlag i våra arkiv är du välkommen att kontakta oss.

Besök och service

Du kan boka besök via telefon eller e-post. Vi kan också skicka kopior av ritningar till dig. Ange följande information för att vi ska kunna ge bästa service:

 • Fastighetsbeteckning och adress
 • Vilken typ av ritningar/dokument önskar du, t ex planritning
 • E-post, dit du vill att vi skickar underlag
 • Telefonnummer dagtid


Kontakt

Medborgarservice

040 – 625 60 00

Burlovs.kommun@burlov.se

Ritningar och dokument

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp, till exempel av en arkitekt.

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov.


Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet som ska utföras.


I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning. Till exempel krav på konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.


Klicka på den här länken för att se exempel på en kontrollplan. Pdf, 150.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka på den här länken för att hämta ifyllningsbar mall för kontrollplan. Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.


När du är färdig med åtgärden/åtgärderna ska du lämna in kontrollplanen till oss på bygglovsavdelningen. Den ska vara ifylld (datum för varje del i projektet) och undertecknas. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Ytterligare handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) med fastighetsgränserna, byggnaderna och omgivningen sedd ovanifrån.

Beställ en karta

Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med utdrag från vår baskarta som visar din fastighet.
Kartunderlag som finns är:

 • Förenklad nybyggnadskarta
 • Nybyggnadskarta

Situationskarta:

En situationskarta ska användas om du bygger attefallsåtgärder, dvs tillbyggnader max 15 kvm, komplementbyggnader max 30 kvm eller vid uppförande av plank/mur. Det räcker med utdrag ur baskarta. Exempel på en situationskarta Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Förenklad nybyggnadskarta:

En förenklad nybyggnadskarta ska oftast användas vid bygglovspliktiga åtgärder som exempelvis tillbyggnader större än 15 kvm och komplementbyggnader större än 30 kvm. Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan du behöver beställa tjänsten av en extern aktör.

Nybyggnadskarta:

En nybyggnadskarta ska användas om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område. Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan du behöver beställa tjänsten av en extern aktör.

Rita in förändringen

På ritningen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Ritningen behöver vara i skala 1:500. På situationsplanen ritar du exempelvis in:

 • nya och existerade byggnader
 • tydliga markering om någonting ska rivas.
 • mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader och avstånd till närmaste fastighetsgränser.
 • var en skylt är tänkt att placeras
 • var en anläggning, såsom plank, mur med mera är tänkt att placeras.
 • om ansökan endast avser en berörd byggnad eller del av byggnad, markerar du denna del.
 • var på byggnaden du tänker göra en ändring, till exempel placering av en ny dörr, fönster eller balkong.


Om du är osäker på vilken typ av underlag som behövs till din ansökan, skicka gärna fråga till burlovs.kommun@burlov.se. Berätta vilken fastighet som det gäller och vilken åtgärd du vill göra.


Klicka på den här länken för att se exempel på en situationskarta. Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster.

En fasadritning visar hur byggnadens fasader ser ut utvändigt, till exempel material och färg. Om du gör ändringar på en befintlig byggnad ska det befintliga utseendet redovisas och sedan det planerade åtgärderna på den nya fasaden.


Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen. På ritningen anger du vilket väderstreck som fasaden vätter emot, exempelvis ”Fasad mot söder”.


Ritningen ska vara i skala 1:100. Med skala 1:100 innebär det att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm = 1 m). Fasadritning måste uppfylla följande:


 • Ritningen ska uppföras på ett fackmannamässigt sätt, vara måttsatt och tydligt utförd med svarta linjer. (Ej rutat papper)
 • Om åtgärden förändrar marknivåerna ska gamla marknivåer markeras med streckade linjer, nya marknivåer med vanliga hela linjer.
 • Byggnadens alla fasader ska redovisas
 • Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.
 • I ritningen, eller på en separat material- och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt.


Klicka på den här länken för att se exempel på en fasadritning. Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritningen beskriver byggnadens bärande konstruktion, vilka komponenter som används, dimensionerna på dessa och hur de monteras ihop. Ibland behövs flera konstruktionsritningar beroende på hur komplext projektet är.

Vi behöver få in konstruktionsritning för att kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av, till exempel en konstruktör.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning samt eventuella lägenhetsindelningar i skala 1:100. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övreplan, och källarplan.

På planritningen ska du visa följande:

 • Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möbleringsförslag för alla våningsplan.
 • Rumsindelning, dörrar och fönster.
 • Redovisa storlek i m2, samt alla yttre mått, båda för befintliga och tillkommande delar.
 • Eventuell eldstad, rökgång och skorsten
 • Eventuella balkonger eller altaner
 • Entré inklusive eventuella trappor eller hiss.
 • Sektionsmarkeringar ska vara markerade (A:et och pilen är en sektionsmarkering).


Möbler behöver vara inritade så att vi kan bedöma tillgängligheten och användarbarhet för varje våningsplan.


Klicka på den här länken för att se exempel på en planritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster..

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. Ritningen bör vara i skala 1:100.

En sektionsritning ska visa:

 • Rumshöjder
 • Byggnadshöjder
 • Taklutning i grader
 • Bjälklagets placering
 • Färdiga golvnivåer
 • Hur byggnaden ansluter till marken
 • Nivåskillnader mellan befintliga byggnaden och tillbyggnaden.


Klicka här för att se exempel på en sektionsritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö