Burlövs kommun
www.burlov.se

Hantering av asbest eller eternit i byggnad

byggmaterial på tak

Ingress

För yrkesmässig verksamhet

Yrkesmässig hantering av asbest regleras i arbetsmiljöverkets föreskrifter om

asbest (AFS 2006:1). Företag som hanterar asbest är skyldiga att först söka tillstånd hos Arbetsmiljöverket. Dessutom krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få

transportera avfall yrkesmässigt eller minst en anmälan för att transportera farligt

avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet.

 

Material innehållande asbest betecknas som farligt avfall och

ska hanteras som det.

För privatpersoner

I Sverige får privatpersoner hantera asbetshaltigt material på sitt eget hus, men

man ska ha kunskap om hur man gör för att undvika hälsoskador och olägenheter

för omgivningen. Vid rivning kan asbest finfördelas till asbestdamm som kan ge

skador på lungorna. Det viktigaste vid hantering av asbest är att undvika damning.

I byggnader kan asbest förekomma som:

  •  vägg- och takplattor (eternitskivor)
  •  som värmeisolering i ventilationstrummor
  •  i eternitrör och värmepannor
  •  inblandat i gummigolvmattor och kakelfix

 

Miljö-och byggavdelningen rekommenderar att ni anlitar en ackrediterad fackman

för hantering av lös asbest, t.ex. formsprutad asbestinnehållande isolering samt vid

hantering av asbest inomhus, eller vid större arbeten med asbest. Kontrollera alltid

att den entreprenör/företag som du anlitar för hantering av asbest har rätt

utbildning och tillstånd.

Eternitplattor

Vid nedmontering av eternit ska plattorna hanteras så de inte går sönder. För att

minska dammbildning kan plattorna vattenbegjutas. Använd inte högtryckstvätt

eftersom dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan

en fuktig massa uppstå. Samla upp den innan vattnet hunnit avdunsta så undviker

du damning. En bra åtgärd är att lägga ut en markduk vid rivningsarbetet. Massan

och plattorna ska paketeras i tätslutande förpackningar och hanteras som farligt

avfall.

Skyddsåtgärder

Vid hantering av asbest är det viktigt att skydda sig själv och personer i sin

omgivning. Använd skyddskläder av engångstyp och andningsmask som är godkänd

för arbete med asbest. Hämta mer information om skyddsåtgärder på

arbetsmiljöverkets hemsida. Skyddskläderna ska tas av och förvaras utomhus och

bäraren ska tvätta sig före måltider. Dammsugare och tvättmaskin sprider

asbestfibrer och ska därför inte användas för att avlägsna asbest från kläder eller

annat. Använda skyddskläder och annat material som varit i kontakt med asbest ska

hanteras som asbestavfall.

Asbestavfall

Asbest är farligt avfall och ska förpackas väl och förses med märkning där det

tydligt framgår att förpackningen innehåller asbest. Asbestavfallet ska

transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som

tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Blanda inte asbestavfall med andra

avfallstyper, t.ex. annat rivningsavfall. Lämna asbestavfallet till en avfallsanläggning

t.ex. SYSAV vid Spillepengen i Malmö, det får inte lämnas vid återvinningsstationer

eller i större mängder på återvinningscentraler.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö