Burlövs kommun

Vattenplan

Burlövs kommun står inför stora utmaningar för att förbättra hanteringen av vatten i kommunen. Dag- och dräneringsvatten från stadsbebyggelse, infrastruktur och jordbruksmark transporterar föroreningar av olika slag till våra vattendrag och i slutändan havet.

I många fall sker transporten helt utan rening. Detta är inte hållbart om vi vill nå en god ekologisk status som miljökvalitetsnormerna för vatten föreskriver.


Ytterligare en utmaning är risken för översvämningar. I Burlövs kommun behöver vi förebygga, anpassa och skydda oss mot höjd havsnivå, skyfall och höga flöden i åarna.

Plan för Burlövs vatten 2018-2027

Vattenplanen innebär en övergripande planering för vattnet i en kommun. Planen för Burlövs kommun beskriver strategier, mål och förslag till åtgärder för att hantera utmaningarna. Planen innehåller kartläggningar över risker, utmaningar och förslag till åtgärder för dessa. Fokus ligger på att minska övergödningen och föroreningar samt riskerna vid skyfall och havsnivåhöjningar.


Inom ramen för vattenplanen finns en rad andra dokument som verkar parallellt, exempelvis VA-plan och dagvattenstrategi.


Planen är framtagen med statliga LOVA-medel.

Våtmarker och dammar

De viktigaste åtgärderna för att motverka övergödning och andra föroreningar som följer av markanvändningen är att anlägga våtmarker och dagvattendammar. Dessa samlar upp och binder fast näringsämnen innan de når våra vattendrag och hav. Vattendragen i Burlövs kommun är generellt mycket övergödda och lever inte upp till god status.

Skyfall och andra översvämningar

När det gäller översvämning till följd av skyfall ansvarar kommunen för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning. När det gäller befintliga byggnader är det fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighet och det underhåll som krävs för att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar. Men självklart har kommunen en ambition om att minimera skador från översvämningar i hela kommunen med fokus på tätorterna. VA SYD är huvudman för vatten och avlopp, vilket bland annat innebär att de ansvarar för ledningsnätet.

Läs gärna mer på VA Syds webbplats om källaröversvämningar och ditt ansvar som fastighetsägare.

Fördjupad information om vatten

På webbplatser som Vattenatlas och Länstyrelsen kan du hitta mer intressant information om vatten för Burlövs kommun. Läs och lär dig mer om statusklassificeringar, lågpunkter och skyfallskarteringar, dikningsföretag med mera!

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö