Burlövs kommun

Vattenplan

Burlövs kommun står inför stora utmaningar för att förbättra hanteringen av vatten i kommunen. Dag- och dräneringsvatten från stadsbebyggelse, infrastruktur och jordbruksmark transporterar föroreningar av olika slag till våra vattendrag och i slutändan havet.

I många fall sker transporten helt utan rening. Detta är inte hållbart om vi vill nå en god ekologisk status som miljökvalitetsnormerna för vatten föreskriver.

 

Ytterligare en utmaning är risken för översvämningar. I Burlövs kommun behöver vi förebygga, anpassa och skydda oss mot höjd havsnivå, skyfall och höga flöden i åarna.

Arbete med ny vattenplan

Arbetet med att ta fram strategier för att hantera utmaningarna pågår och ska resultatera i en Plan för Burlövs vatten. Remissversionen av planen innehåller strategier och förslag till åtgärder. Inom ramen för vattenplanen finns en rad andra dokument som verkar parallellt, exempelvis VA-Plan och Dagvattenstrategi.

 

En vattenplan innebär en övergripande planering för vatten i en kommun. Burlövs kommun arbetar med en sådan plan, främst genom att göra en kartläggning över risker, utmaningar och åtgärder för dessa. Fokus ligger på att se var vi har risker för övergödningar, föroreningar, skyfall och havsnivåhöjningar.

Remiss Vattenplan 2018-2027

Under våren 2019 var förslaget "Plan för Burlövs vatten" på remiss. Nedan kan du ta del av dokumenten. Under hösten 2019 kommer ett slutgiltigt förslag till vattenplan behandlas politiskt.

Dokument

Remiss Vattenplan 2018-2027PDF

MissivPDF

SändlistaPDF


Våtmarker och dammar

De viktigaste åtgärderna för att motverka övergödning och andra föroreningar som följer av markanvändningen är att anlägga våtmarker och dagvattendammar. Dessa samlar upp och binder fast näringsämnen innan de når våra vattendrag och hav. Vattendragen i Burlövs kommun är generellt mycket övergödda.

Skyfall och översvämningar

När det gäller översvämning till följd av skyfall ansvarar kommunen för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning. När det gäller befintliga byggnader är det fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighet och det underhåll som krävs för att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar. Men självklart har kommunen en ambition om att minimera skador från översvämningar i hela kommunen med fokus på tätorterna. VA Syd är huvudman för vatten och avlopp, vilket bland annat innebär att de ansvarar för ledningsnätet. Läs mer på VA Syds webbplats om källaröversvämningar och ditt ansvar som fastighetsägare.

Fördjupad information om vatten

På webbplatser som Vattenatlas och Länstyrelsen kan du hitta mer intressant information om vatten för Burlövs kommun. Läs och lär dig mer om statusklassificeringar, lågpunkter och skyfallskarteringar, diskningsföretag med mera!

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-09-23

Bygga, bo & miljö