Burlövs kommun

Kustskydd

Flygvy över Spillepeng och kusten.

Kustzonen är en föränderlig och sårbar miljö. Burlövs kommun har en relativt kort kuststräcka och landskapet har där genomgått stora förändringar. Den gradvis ökande globala havsnivån riskerar att få stora konsekvenser längs de skånska kusterna med låglänt landskap och kustnära bebyggelse.

Samarbete kring klimatanpassning

Ett utvecklingsarbete kring klimatanpassningsfrågor har genomförts i dialoger med Länsstyrelsen Skåne, Lomma kommun och Malmö stad sedan 2021 och har resulterat i PM: Kustskydd för Burlövs kommun.

 

Fram till antagandet av den nya översiktsplanen avses denna PM vara ett styrdokument inför kommunens fullgörande av uppgifter bland annat inom planväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL).

 

Utmaningar

Följderna av en i det närmaste obetydlig landhöjning i kombination med stigande havsnivå blir att områden längs kusterna bedöms löpa betydande risk för översvämningar och erosion. Extrema högvatten kommer att bli vanligare och kraftigare i framtiden till följd av förväntade havsnivåhöjningar och ökade nederbördsmängder.

 

Översvämningsrisker i Burlövs kommun har undersökts och utretts utifrån klimatunderlag med inriktningen att skyddsbehov och platsspecifika åtgärder ska identifieras och genomföras ändamålsenligt och rättssäkert i fysisk planering. För att skydda ny och befintlig bebyggelse mot stigande havsnivåer och höga vattenflöden i fysisk planering har riktlinjer för klimatanpassningsåtgärder i detaljplaner tagits fram.

 

Kommunen ser att det finns möjligheter att planera för och genomföra nödvändiga skyddsåtgärder för den kommande 20–40-årsperioden inom ramarna för gällande lagstiftningar.

 

I PM: Kustskydd för Burlövs kommun beskrivs scenarios, möjliga skyddsåtgärder och åtgärdskostnader för Tågarps hed, Sege å, Kalineån samt Alnarpån.

 

Antagande av PM: Kustskydd för Burlövs kommun

Kommunfullmäktige beslutade att anta PM: Kustskydd för Burlövs kommun den 19 juni 2023. Läs mer och ta del av handlingarna nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö