Burlövs kommun
www.burlov.se

Vad är en detaljplan?

Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt bindande dokument. Genom detaljplaner regleras markens och vattnets användning och bebyggelse inom kommunen. En detaljplan görs över en mindre del av kommunen och omfattar ofta ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. I detaljplanen görs en avvägning mellan den enskilde fastighetsägarens intresse och intresset för samhället i övrigt.

Vad reglerar detaljplanen?

En detaljplan reglerar vad som får eller inte får göras inom ett visst markområde. Detaljplanen styr var allmänna platser som gator, vägar, torg och parker ska ligga samt om kvartersmarken ska användas till exempelvis bostäder, skola, industri eller handel. En detaljplan innehåller dessutom ofta regler för utformning av byggnader samt ibland även regler för bevarande, rivningsförbud, vegetation och markytans utformning.

Detaljplanen anger också en genomförandetid. Under denna tid kan i vissa fall fastighetsägaren ha rätt till ersättning om detaljplanen ändras, upphävs eller ersätts med en ny. En detaljplan fortsätter att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny.

När ska detaljplaner tas fram?

Kommunen ska, enligt PBL, framställa detaljplaner framförallt vid större bebyggelseförändringar. För all ny sammanhängande bebyggelse, till exempel bostadsområden, och för enstaka nya byggnader som har stor påverkan på sin omgivning, till exempel en stormarknad, ska detaljplan finnas.

Hur ser en detaljplan ut?

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning som redovisar planens syfte, vilka förändringar som planeras och vilka konsekvenser dessa får för bland annat miljön. Planhandlingarna ska också tala om hur genomförandet av detaljplanen är tänkt att gå till. Ibland kompletteras handlingarna också med illustrationer, foton, bilder med mera som på olika sätt förtydligar planens innehåll.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö