Burlövs kommun
www.burlov.se

Så görs en detaljplan

Processen vid upprättande av en detaljplan består av en rad olika skeden. Detaljplaner kan tas fram med normalt planförfarande eller med enkelt planförfarande. Alla planer som är av intresse för allmänheten ska hanteras med ett normalt planförfarande, vilket i regel tar 9 -15 månader.

Normalt förfarande

Program (inte obligatoriskt)

Kommunen kan, om det behövs för att underlätta planarbetet, börja med att upprätta ett program. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen. Om program upprättas ska det hållas ett så kallat programsamråd som ger allmänheten, myndigheter, organisationer med flera möjligheter att lämna synpunkter på innehållet i programmet. Synpunkterna sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse.

Samråd

Ett förslag till detaljplan upprättas. Planen skickas på samråd till olika myndigheter och till sakägare som är berörda. Förslaget hålls oftast också tillgängligt på kommunens hemsida, i Medborgarhuset och på något av kommunens bibliotek. Det är också vanligt att ett samrådsmöte ordnas. Under samrådet ges möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse.

Granskning

Baserat på de synpunkter som kommit in under samrådet, arbetas ett granskningsförslag fram. Förslaget ska hållas tillgängligt för granskning i minst tre veckor. Granskningskedet är det sista tillfället att lämna synpunkter innan detaljplanen antas. Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande.

Antagande

Det slutliga förslaget till detaljplan antas av Kommunfullmäktige.

Eventuellt överklagande

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Under tre veckor har de sakägare (de som bor inom planområdet eller är grannar till det) möjlighet att överklaga beslutet, om de framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen.

Laga kraft

Beslutet att anta en ny detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat eller när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Enkelt planförfarande

Enkelt planförfarande kan användas för planförslag som är förenliga med översiktsplanen, inte är av stor vikt eller har principiell betydelse, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten. När en detaljplan bedrivs med enkelt planförfarande förenklas samråds- och granskningsskedet. 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö