Burlövs kommun

Trädfällning

Trädfällning och nedtagning av vegetation

Träd och växtlighet är värdefulla på många sätt. De skapar avkopplande miljöer och bidrar till att dämpa trafikbuller, ta hand om regnvatten, renar luften från partiklar, tar upp luftens koldioxid och släpper ut syre. De skuggar marken och tar ner den höga temperaturen på sommaren, silar vinden och skyddar miljöer där djuren vill leva. De utgör dessutom livsmiljö för många växter, svampar, insekter och fåglar och bidrar till en stor biologisk mångfald. Och de gör utemiljön oändligt mycket mer trivsam att vistas i!

En hållbar framtid

Burlövs kommun ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt att ta hand om våra träd och skapa variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring. Variationen på olika arter är också viktigt.

De aspekter som kommunen tar hänsyn till vid fällande av träd är:

  • Trädets kondition
  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värde

Vi månar om våra växter och tar därför inte ner träd eller buskar enbart för att de skuggar tomter eller skymmer utsikt. Inte heller åtgärdas träd som släpper löv, frön eller pollen på någon annans fastighet. Genom att köpa en bostad godkänner man till exempel hur omgivningarna ser ut och det går inte att i efterhand kräva att träd som skuggar tomten ska fällas.

Skadade och sjuka träd på kommunens mark

Om du som invånare är orolig att ett träd på kommunal mark är skadat eller sjukt och riskerar att skada omgivningen om det välter anmäler du detta via en felanmälan i e-tjänsten Kontakt Burlöv.

 

Vid fall som inte är akuta använder du istället vår E-tjänst för ansökan om trädfällning. När kommunen tagit emot anmälan om trädfällning görs en besiktning och därefter tas ett beslut om hur man kommer att agera. Besiktningarna genomförs från september till mars och det är även då du kan får besked på din ansökan.

Träd på privat mark

Vill du ta ner träd på egenägd mark så rekommenderar vi att du börjar med att läsa hur möjligheten för detta ser ut i detaljplanen för ditt område. Gällande detaljplaner finns tillgängliga här. Om detaljplanen inte tillåter att du tar ner önskat träd behöver du ansöka om marklov. Du använder då vår ansökan för bygglov eller kontaktar kommunens miljö- och byggavdelning.


Beskärning och gallring utgår både från kommunens planer och önskemål från medborgare. Vi har till exempel en budget att förhålla oss till, vilket betyder att alla önskemål måste bedömas och prioriteras. Akuta åtgärder genomförs så snabbt som möjligt. Övriga åtgärder planeras in och görs eventuellt i samband med vinterbeskärning under december-april.

Kommunen gör en bedömning tillsammans med kommunens skötselentreprenör om ärendet är akut eller inte. Ett akut ärende kan till exempel vara ett träd som ramlat över en gång- och cykelbanan eller grenar som skymmer sikten vid en korsning så att det uppstår en trafikfarlig situation.

Ett riskträd är ett träd som riskerar att falla om det till exempel stormar och utgöra en fara för allmänheten om det rasar. Det kan vara döda eller sjuka träd som står i närheten av vägar, parkeringsplatser eller andra miljöer där många människor rör sig. Riskträd på allmän mark tas bort av kommunen, ofta efter bedömning av en arborist.

Att ett stående träd är dött är inget skäl för fällning. Döda träd kan vara värdefulla levnadsmiljöer för andra arter och är därför viktiga för den biologiska mångfalden, något som kommunen månar om. Beslut om trädfällning för ett dött träd fattas utifrån platsens förutsättningar och om trädet utgör en risk för skada av person eller egendom. Där möjlighet finns lämnas ofta så kallade högstubbar på 2–5 meters höjd.

All skötsel utförs av kommunens skötselentreprenör. En entreprenör har helhetsansvaret på skötseln av de allmänna gröna ytorna i Burlövs kommun. Entreprenörens arbete styrs av ett skötselavtal som de har med kommunen. Avtalet utgår från en budget som kommunstyrelsen har beslutat om.
I skötselavtalet ingår bland annat plantering, gräsklippning, beskärning och trädgallring, tömning av papperskorgar samt kontroll och underhåll av lekplatser.

Det betyder att önskemålet tas med i entreprenörens planering inför kommande vinter och att det bedöms i förhållande till andra behov. En del önskemål kommer att utföras i sin helhet, andra till viss del, och en del kommer att skjutas på till kommande års vinterbeskärning.

Planering för kommande vinter ska vara klar den 15 oktober. Icke-akuta önskemål som inkommer efter den 15 september tas med i planeringen av nästa års vinterbeskärning. Det innebär till exempel att önskemål som lämnas in efter den 15 september 2021 tas med i planeringen för vintern.

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om det händer en olycka på grund av att fastighetsägaren till exempel inte klippt sin trädgårdshäck kan det innebära att fastighetsägaren hålls ansvarig enligt Plan-och bygglagen. Du kan anmäla detta till kommunen som gör en bedömning och vid behov skickar ett brev till fastighetsägaren.

Beskärning görs utifrån kommunens resurser och alla önskemål kan inte tas med. Vi behöver se det totala behovet för att kunna prioritera vad som ska göras. Vintern är en bra tid då de flesta träd och växter befinner sig i vila och tar mindre skada av beskärningen. Det är dessutom ett sätt att sprida arbetet på flera säsonger. På sommaren arbetar entreprenören till exempel med gräsklippning, på hösten ska löven bort och på våren utförs vårstädning och plantering.

Det är tyvärr sällan möjligt. Entreprenören planerar det beställda arbetet utifrån sitt avtal med kommunen och tekniska avdelningen har inte information om när arbetet utförs. Entreprenören kan till exempel behöva ändra sin planering med kort varsel för att utföra en akut åtgärd, men samordnar även olika åtgärder i ett område för att effektivisera arbetet.

Nej, en fastighetsägare får inte beskära träd eller buskar som står på kommunens mark. All trädbeskärning ska utföras fackmannamässigt för att undvika skador. Felaktig beskärning kan leda till allvarliga skador som förkortar trädets/buskarnas livslängd eller medför att trädet riskerar att falla då rötsvampar angripit trädet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö