Burlövs kommun
www.burlov.se

Samhällsplanering

Illustrationsbild över framtida stationsområdet i Burlöv

I alla kommuner pågår ständiga planeringsinsatser genom bland annat översiktsplaner, detaljplaner, trafikplaner och miljö- och energiplaner. Efter noggranna överväganden fattar kommunen beslut när planeringen av hur mark och vatten ska användas och bebyggelsemiljön ska utformas. Många gånger är det stora och långsiktiga investeringar som kommunen fattar beslut om, och som påverkar våra gemensamma naturresurser.

Kommunstyrelsen den politiska nämnd i Burlöv som ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen, miljöstrategiska frågor och karthanteringen. Tjänstepersonerna på tillväxtavdelningen ansvarar för det praktiska arbetet inom dessa områden. Här nedan beskrivs mycket kort några av dessa områden.

Översiktlig planering

Den översiktliga planeringen anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön. Bland annat omfattar den översiktliga planeringen kommunens översiktsplan, trafikplan, bevarandeplan och vattenplan.

Översiktsplanen beskriver mark- och vattenanvändningen i hela Burlövs kommun i förhållande till exempelvis infrastruktur, grönstruktur, kulturvärden och riksintressen. Den innehåller ställningstaganden om vad vi vill bevara och vad vi vill utveckla i kommunen. Översiktsplanen upprättas enligt plan- och bygglagen.

Politikerna i kommunen bestämde sommaren 2022 att påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan som utgår från Vision 2040 och omfattar klimatanpassningsåtgärder kopplade till höjda havsvattennivåer och övrigt inträngande vatten. Burlövs nuvarande översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun, vann laga kraft den 22 maj 2014.

Detaljplaner

En detaljplan upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt bindande. Den visar hur mark och vatten får användas och vad man får bygga i ett visst område. Bygglov ges i de allra flesta fall utifrån upprättade detaljplaner för uppförande av ny bebyggelse. Alla kommunens gällande detaljplaner finns här på burlov.se tillsammans med pågående detaljplaner.

Miljöstrategiskt arbete

Det miljöstrategiska arbetet i Burlövs kommun utgår till stor del från kommunens miljöprogram. Programet beskriver hur kommunen ska verka för en bättre miljö i kommunen och för dess invånare samt hur vi ska förhålla oss till miljöfrågor regionalt och globalt. I kommunens Miljöprogram hittar du mål och åtgärder för att miljön ska bli bättre.

Kartor och geografisk information, GIS

Burlövs kommun framställer och ajourhåller flera kartdatabaser. Från dessa kartdatabaser kan olika kartor tas fram, allt från översiktliga kartor till underlag för projektering. Du kan beställa utskrifter av tomtkartor, kopior av kartmaterial och digitala utdrag ur primärkarta från kommunen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö