Burlövs kommun
www.burlov.se

Samhällsplanering

Illustrationsbild över framtida stationsområdet i Burlöv

I alla kommuner pågår ständigt planeringsarbete. Man pratar om översiktsplaner och detaljplaner, trafikplaner och miljö- och energiplaner. När mark och vatten ska användas och bebyggelsemiljön utformas behövs beslut och noggranna överväganden. Många gånger är det stora och långsiktiga investeringar som ska beslutas och som tar i anspråk våra gemensamma naturresurser. Genom att göra planer och strategier garanteras olika intressenters insyn och inflytande.


I Burlövs kommun ansvarar kommunstyrelsen för den fysiska samhällsplaneringen, miljöstrategiska frågor och karthanteringen. Tillväxtavdelningen ansvarar för det praktiska arbetet inom dessa områden. Här nedan beskrivs mycket kort några av dessa områden.

Översiktlig planering

Den översiktliga planeringen ska ange inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön. Bland annat omfattar den översiktliga planeringen kommunens översiktsplan, trafikplan och bevarandeplan. Två stora projekt i Burlöv är också att en ny stadsdel ska växa fram på Kronetorpsområdet och utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår.


Översiktsplanen beskriver mark- och vattenanvändningen i hela Burlövs kommun, till exempel infrastruktur, grönstruktur, kulturvärden och riksintressen. Den innehåller ställningstaganden om vad vi vill bevara och vad vi vill utveckla i kommunen. Översiktsplanen upprättas enligt Plan- och bygglagen, men är inte juridiskt bindande. Burlövs översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2014 och vann laga kraft den 22 maj 2014. 

Detaljplaner

En detaljplan upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt bindande. Den visar hur mark och vatten får användas och vad man får bygga i ett visst område. Bygglov ges utifrån upprättade detaljplaner för uppförande av ny bebyggelse. Alla kommunens gällande detaljplaner tillsammans med pågående detaljplaner finns på hemsidan. 

Miljöstrategiskt arbete

Det miljöstrategiska arbetet i Burlövs kommun utgår till stor del från kommunens miljöprogram. Programet beskriver hur kommunen ska verka för en bättre miljö i kommunen och för dess invånare samt hur vi ska förhålla oss till miljöfrågor regionalt och globalt. I kommunens Miljöprogram hittar du mål och åtgärder för att miljön ska bli bättre.

Kartor och geografisk information, GIS

Burlövs kommun framställer och ajourhåller flera kartdatabaser. Från dessa kartdatabaser kan olika kartor tas fram, allt från översiktliga kartor till underlag för projektering. Du kan beställa utskrifter av tomtkartor, kopior av kartmaterial och digitala utdrag ur primärkarta från kommunen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö