Burlövs kommun

Attefallshus

växthus med grön skog i bakgrunden

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt får bygga ett Attefallshus utan bygglov. Men först måste du göra en anmälan och invänta ett startbesked från kommunen innan du börjar bygga.

Det här får du använda ett Attefallshus till

Du får använda ett Attefallshus både som en komplementbyggnad till exempel som garage, förråd, carport, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Du får också använda ett Attefallshus som ett komplementbostadshus, med det menas att det är en självständig bostad.

Attefallshus du inte behöver söka bygglov för

För att en byggnad ska vara ett bygglovsbefriat Attefallshus gäller följande villkor:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • Attefallshuset får vara högst 30 m2
 • taknockshöjden för Attefallshuset får vara högst 4,0 meter
 • det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • Attefallshuset ska vara fristående
 • det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • det ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • det ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • Attefallshuset får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller för din fastighet (e-post: burlovs.kommun@burlov.se).
 • att Attefallshuset inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området (här hittar du gällande detaljplaner för Burlövs kommun)
 • om det är ett komplementbostadshus får det inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller för din fastighet (e-post: burlovs.kommun@burlov.se).

Medgivande från granne

Det är dock möjligt att placera ett Attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som är berörda går med på det. Vilken gräns som gäller kan vara olika beroende på var du bygger. Det kan till exempel vara en tomtgräns eller fastighetsgräns. Du får inte lova att placera Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter till allmän plats, exempelvis natur, park, väg eller gata.

Det är den som bygger Attefallshuset som ska se till att det finns ett medgivande. Medgivandet ska vara skriftligt och underskrivet av alla grannar som är berörda. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera fastighetsägare så behöver du medgivande från samtliga. De berörda grannarna måste i ett Grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den byggnad som ska uppföras.

Medgivandet skickar du in till kommunen tillsammans med övriga handlingar när du gör en anmälan.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovet eller startbeskedet. Lägeskontrollen kan göras av någon som har mätningsteknisk färdighet, det är byggnadsnämnden som tar ställning om personen är tillräckligt kunnig. Lägeskontrollen ska lämnas in till kommunen inför slutbesked

Lägeskontroll krävs alltid om byggnaden placeras mindre än 4,5 meter från fastighetsgräns.

Hur långt tid tar en anmälan?

Fyra veckor från det att ditt ärende har kommit in och kommunen har bedömt att vi har fått in all information.

De här handlingarna behöver du skicka in:

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) med fastighetsgränserna, byggnaderna och omgivningen sedd ovanifrån.

Beställ en karta

Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med utdrag från vår baskarta som visar din fastighet.
Kartunderlag som finns är:

 • Förenklad nybyggnadskarta
 • Nybyggnadskarta

Situationskarta:

En situationskarta ska användas om du bygger attefallsåtgärder, dvs tillbyggnader max 15 kvm, komplementbyggnader max 30 kvm eller vid uppförande av plank/mur. Det räcker med utdrag ur baskarta. Exempel på en situationskarta Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Förenklad nybyggnadskarta:

En förenklad nybyggnadskarta ska oftast användas vid bygglovspliktiga åtgärder som exempelvis tillbyggnader större än 15 kvm och komplementbyggnader större än 30 kvm. Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan du behöver beställa tjänsten av en extern aktör.

Nybyggnadskarta:

En nybyggnadskarta ska användas om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område. Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan du behöver beställa tjänsten av en extern aktör.

Rita in förändringen

På ritningen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Ritningen behöver vara i skala 1:500. På situationsplanen ritar du exempelvis in:

 • nya och existerade byggnader
 • tydliga markering om någonting ska rivas.
 • mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader och avstånd till närmaste fastighetsgränser.
 • var en skylt är tänkt att placeras
 • var en anläggning, såsom plank, mur med mera är tänkt att placeras.
 • om ansökan endast avser en berörd byggnad eller del av byggnad, markerar du denna del.
 • var på byggnaden du tänker göra en ändring, till exempel placering av en ny dörr, fönster eller balkong.


Om du är osäker på vilken typ av underlag som behövs till din ansökan, skicka gärna fråga till burlovs.kommun@burlov.se. Berätta vilken fastighet som det gäller och vilken åtgärd du vill göra.


Klicka på den här länken för att se exempel på en situationskarta. Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster.

En fasadritning visar hur byggnadens fasader ser ut utvändigt, till exempel material och färg. Om du gör ändringar på en befintlig byggnad ska det befintliga utseendet redovisas och sedan det planerade åtgärderna på den nya fasaden.


Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen. På ritningen anger du vilket väderstreck som fasaden vätter emot, exempelvis ”Fasad mot söder”.


Ritningen ska vara i skala 1:100. Med skala 1:100 innebär det att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm = 1 m). Fasadritning måste uppfylla följande:


 • Ritningen ska uppföras på ett fackmannamässigt sätt, vara måttsatt och tydligt utförd med svarta linjer. (Ej rutat papper)
 • Om åtgärden förändrar marknivåerna ska gamla marknivåer markeras med streckade linjer, nya marknivåer med vanliga hela linjer.
 • Byggnadens alla fasader ska redovisas
 • Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.
 • I ritningen, eller på en separat material- och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt.


Klicka på den här länken för att se exempel på en fasadritning. Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. Ritningen bör vara i skala 1:100.

En sektionsritning ska visa:

 • Rumshöjder
 • Byggnadshöjder
 • Taklutning i grader
 • Bjälklagets placering
 • Färdiga golvnivåer
 • Hur byggnaden ansluter till marken
 • Nivåskillnader mellan befintliga byggnaden och tillbyggnaden.


Klicka här för att se exempel på en sektionsritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritningen beskriver byggnadens bärande konstruktion, vilka komponenter som används, dimensionerna på dessa och hur de monteras ihop. Ibland behövs flera konstruktionsritningar beroende på hur komplext projektet är.

Vi behöver få in konstruktionsritning för att kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av, till exempel en konstruktör.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov.


Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet som ska utföras.


I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning. Till exempel krav på konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.


Klicka på den här länken för att se exempel på en kontrollplan. Pdf, 150.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka på den här länken för att hämta ifyllningsbar mall för kontrollplan. Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.


När du är färdig med åtgärden/åtgärderna ska du lämna in kontrollplanen till oss på bygglovsavdelningen. Den ska vara ifylld (datum för varje del i projektet) och undertecknas. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Ytterligare handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Eventuellt kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, men i så fall kontaktar kommunen dig.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö