Burlövs kommun

Staket, plank eller mur

Staket av plank en solig dag.

Du kan behöva bygglov för att bygga en mur, ett plank eller ett staket. För en- och tvåbostadshus finns undantag från kravet. Det är inte enbart höjden och placering som avgör när en mur eller ett plank blir bygglovspliktigt, kommunen tar även hänsyn till konstruktionens längd, genomsiktlighet och utformning i övrigt.

Staket

Det krävs inget bygglov för ett staket som är maximalt 110 centimeter högt.

Plank

Ett plank har oftast högre och tätare konstruktion än ett staket. Plank används för att skärma av eller som skydd mot insyn, buller eller vind. För plank som är högre än 110 centimeter behöver du bygglov.

Mur

Murar under 40 centimeter räknas oftast som kantstenar och behöver då inget bygglov. Att anlägga en mur högre än 40 centimeter kräver bygglov.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank vid en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus. För att undantaget ska gälla måste planket vara:

 • placerat invid ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • max 1,8 meter högt mätt från marken
 • placerat inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset
 • placerat på ett avstånd till allmän gata och park som är minst 4,5 meter
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns som är minst 4,5 meter.

Medgivande från granne

Det är dock möjligt att placera mur och plank närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som är berörda medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika beroende på var du bygger. Det kan till exempel vara tomtgräns eller fastighetsgräns.

Mur och plank kan inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter till allmän plats, till exempel natur, park, väg eller gata.

Det är du som bygger som ska se till att det finns ett medgivande. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Alla grannar som är berörda ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behöver du medgivande från samtliga fastighetsägare. De berörda grannarna måste i ett Grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt det som ska byggas. Du behöver inte skicka in medgivandet till kommunen.

Häckar

Du behöver inget bygglov eller anmälan för att plantera en häck. Däremot så finns det riktlinjer att ta hänsyn till. Här kan du läsa mer om vad som gäller för häckar och buskage Länk till annan webbplats..

Utfart

Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank, häckar och staket inte ha en högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt.

Tecknade illustrationer över hur trädgårdshäckarna ska klippas.

Hur långt tid tar ett lov?

Tio veckor från det att ditt ärende har kommit in och kommunen har bedömt din ansökan som komplett.

Handlingar du behöver skicka in

En fasadritning visar hur byggnadens fasader ser ut utvändigt, till exempel material och färg. Om du gör ändringar på en befintlig byggnad ska det befintliga utseendet redovisas och sedan det planerade åtgärderna på den nya fasaden.


Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen. På ritningen anger du vilket väderstreck som fasaden vätter emot, exempelvis ”Fasad mot söder”.


Ritningen ska vara i skala 1:100. Med skala 1:100 innebär det att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm = 1 m). Fasadritning måste uppfylla följande:


 • Ritningen ska uppföras på ett fackmannamässigt sätt, vara måttsatt och tydligt utförd med svarta linjer. (Ej rutat papper)
 • Om åtgärden förändrar marknivåerna ska gamla marknivåer markeras med streckade linjer, nya marknivåer med vanliga hela linjer.
 • Byggnadens alla fasader ska redovisas
 • Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.
 • I ritningen, eller på en separat material- och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt.


Klicka på den här länken för att se exempel på en fasadritning. Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritningen beskriver byggnadens bärande konstruktion, vilka komponenter som används, dimensionerna på dessa och hur de monteras ihop. Ibland behövs flera konstruktionsritningar beroende på hur komplext projektet är.

Vi behöver få in konstruktionsritning för att kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av, till exempel en konstruktör.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov.


Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet som ska utföras.


I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning. Till exempel krav på konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.


Klicka på den här länken för att se exempel på en kontrollplan. Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka på den här länken för att hämta ifyllningsbar mall för kontrollplan. Pdf, 226.8 kB, öppnas i nytt fönster.


När du är färdig med åtgärden/åtgärderna ska du lämna in kontrollplanen till oss på bygglovsavdelningen. Den ska vara ifylld (datum för varje del i projektet) och undertecknas. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Ytterligare handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) med fastighetsgränserna, byggnaderna och omgivningen sedd ovanifrån.

Beställ en karta

Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med utdrag från vår baskarta som visar din fastighet.
Kartunderlag som finns är:

 • Förenklad nybyggnadskarta
 • Nybyggnadskarta

Situationskarta:

En situationskarta ska användas om du bygger attefallsåtgärder, dvs tillbyggnader max 15 kvm, komplementbyggnader max 30 kvm eller vid uppförande av plank/mur. Det räcker med utdrag ur baskarta. Exempel på en situationskarta Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Förenklad nybyggnadskarta:

En förenklad nybyggnadskarta ska oftast användas vid bygglovspliktiga åtgärder som exempelvis tillbyggnader större än 15 kvm och komplementbyggnader större än 30 kvm. Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan du behöver beställa tjänsten av en extern aktör.

Nybyggnadskarta:

En nybyggnadskarta ska användas om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område. Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan du behöver beställa tjänsten av en extern aktör.

Rita in förändringen

På ritningen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Ritningen behöver vara i skala 1:500. På situationsplanen ritar du exempelvis in:

 • nya och existerade byggnader
 • tydliga markering om någonting ska rivas.
 • mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader och avstånd till närmaste fastighetsgränser.
 • var en skylt är tänkt att placeras
 • var en anläggning, såsom plank, mur med mera är tänkt att placeras.
 • om ansökan endast avser en berörd byggnad eller del av byggnad, markerar du denna del.
 • var på byggnaden du tänker göra en ändring, till exempel placering av en ny dörr, fönster eller balkong.


Om du är osäker på vilken typ av underlag som behövs till din ansökan, skicka gärna fråga till burlovs.kommun@burlov.se. Berätta vilken fastighet som det gäller och vilken åtgärd du vill göra.


Klicka på den här länken för att se exempel på en situationskarta. Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Eventuellt kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, men i så fall kontaktar kommunen dig.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö