Burlövs kommun
www.burlov.se

Tillbyggnad och skärmtak

construction of an extension of a rural house, in summer

Du behöver söka bygglov för att göra en tillbyggnad av en befintlig byggnad.

Det här är en tillbyggnad

Tillbyggnad är alla åtgärder som ökar byggnadens volym oberoende av i vilken riktning det sker. Till tillbyggnad räknas alltså källarutgrävningar, påbyggnader och även takkupor om de medför att byggnadens volym ökar.

Undantag från bygglov

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det är en så kallad Attefallstillbyggnad som är max 15,0 kvadratmeter. Du behöver fortfarande skicka in en anmälan och få ett startbesked. Här kan du kan läsa mer om Attefallstillbyggnad och vad du behöver skicka in till kommunen.

Då behöver du en kontrollansvarig

Vid större och komplexa ombyggnationer behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. Det är kommunen som avgör om du behöver en kontrollansvarig. Kontakta oss om du är osäker för vad som gäller för just ditt projekt.

Skärmtak

Om en byggnad byggs ut med ett skärmtak räknas skärmtaket som en tillbyggnad om det blir en volymökning av byggnaden. För att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat ska följande kriterier uppfyllas:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får högst vara 15,0 m2
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Här finns gällande detaljplaner för Burlövs kommun Länk till annan webbplats..

Medgivande från granne

Det är dock möjligt att uppföra ett skärmtak närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika beroende på var du bygger. Det kan till exempel vara tomtgräns eller fastighetsgräns.

Skärmtaket kan inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter till allmän plats, exempelvis natur, park, väg eller gata.

Det är du som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Alla grannar som berörs ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behöver du medgivande från samtliga fastighetsägare. De berörda grannarna måste i ett Grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den byggnad som ska uppföras. Du behöver inte skicka in medgivandet till kommunen.

Hur långt tid tar ett lov?

Tio veckor från det att ditt ärende har kommit in och kommunen har bedömt din ansökan som komplett.

De här handlingarna behöver du skicka in

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) med fastighetsgränserna, byggnaderna och omgivningen sedd ovanifrån.

Beställ en karta

Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med utdrag från vår baskarta som visar din fastighet.
Kartunderlag som finns är:

 • Förenklad nybyggnadskarta
 • Nybyggnadskarta

Situationskarta:

En situationskarta ska användas om du bygger attefallsåtgärder, dvs tillbyggnader max 15 kvm, komplementbyggnader max 30 kvm eller vid uppförande av plank/mur. Det räcker med utdrag ur baskarta. Exempel på en situationskarta Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Förenklad nybyggnadskarta:

En förenklad nybyggnadskarta ska oftast användas vid bygglovspliktiga åtgärder som exempelvis tillbyggnader större än 15 kvm och komplementbyggnader större än 30 kvm. Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan du behöver beställa tjänsten av en extern aktör.

Nybyggnadskarta:

En nybyggnadskarta ska användas om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område. Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan du behöver beställa tjänsten av en extern aktör.

Rita in förändringen

På ritningen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Ritningen behöver vara i skala 1:500. På situationsplanen ritar du exempelvis in:

 • nya och existerade byggnader
 • tydliga markering om någonting ska rivas.
 • mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader och avstånd till närmaste fastighetsgränser.
 • var en skylt är tänkt att placeras
 • var en anläggning, såsom plank, mur med mera är tänkt att placeras.
 • om ansökan endast avser en berörd byggnad eller del av byggnad, markerar du denna del.
 • var på byggnaden du tänker göra en ändring, till exempel placering av en ny dörr, fönster eller balkong.


Om du är osäker på vilken typ av underlag som behövs till din ansökan, skicka gärna fråga till burlovs.kommun@burlov.se. Berätta vilken fastighet som det gäller och vilken åtgärd du vill göra.


Klicka på den här länken för att se exempel på en situationskarta. Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster.

En fasadritning visar hur byggnadens fasader ser ut utvändigt, till exempel material och färg. Om du gör ändringar på en befintlig byggnad ska det befintliga utseendet redovisas och sedan det planerade åtgärderna på den nya fasaden.


Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen. På ritningen anger du vilket väderstreck som fasaden vätter emot, exempelvis ”Fasad mot söder”.


Ritningen ska vara i skala 1:100. Med skala 1:100 innebär det att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm = 1 m). Fasadritning måste uppfylla följande:


 • Ritningen ska uppföras på ett fackmannamässigt sätt, vara måttsatt och tydligt utförd med svarta linjer. (Ej rutat papper)
 • Om åtgärden förändrar marknivåerna ska gamla marknivåer markeras med streckade linjer, nya marknivåer med vanliga hela linjer.
 • Byggnadens alla fasader ska redovisas
 • Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.
 • I ritningen, eller på en separat material- och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt.


Klicka på den här länken för att se exempel på en fasadritning. Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning samt eventuella lägenhetsindelningar i skala 1:100. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övreplan, och källarplan.

På planritningen ska du visa följande:

 • Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möbleringsförslag för alla våningsplan.
 • Rumsindelning, dörrar och fönster.
 • Redovisa storlek i m2, samt alla yttre mått, båda för befintliga och tillkommande delar.
 • Eventuell eldstad, rökgång och skorsten
 • Eventuella balkonger eller altaner
 • Entré inklusive eventuella trappor eller hiss.
 • Sektionsmarkeringar ska vara markerade (A:et och pilen är en sektionsmarkering).


Möbler behöver vara inritade så att vi kan bedöma tillgängligheten och användarbarhet för varje våningsplan.


Klicka på den här länken för att se exempel på en planritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster..

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. Ritningen bör vara i skala 1:100.

En sektionsritning ska visa:

 • Rumshöjder
 • Byggnadshöjder
 • Taklutning i grader
 • Bjälklagets placering
 • Färdiga golvnivåer
 • Hur byggnaden ansluter till marken
 • Nivåskillnader mellan befintliga byggnaden och tillbyggnaden.


Klicka här för att se exempel på en sektionsritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritningen beskriver byggnadens bärande konstruktion, vilka komponenter som används, dimensionerna på dessa och hur de monteras ihop. Ibland behövs flera konstruktionsritningar beroende på hur komplext projektet är.

Vi behöver få in konstruktionsritning för att kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av, till exempel en konstruktör.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov.


Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet som ska utföras.


I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning. Till exempel krav på konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.


Klicka på den här länken för att se exempel på en kontrollplan. Pdf, 150.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka på den här länken för att hämta ifyllningsbar mall för kontrollplan. Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.


När du är färdig med åtgärden/åtgärderna ska du lämna in kontrollplanen till oss på bygglovsavdelningen. Den ska vara ifylld (datum för varje del i projektet) och undertecknas. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Ytterligare handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

Eventuellt kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, men i så fall kontaktar kommunen dig.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö