Burlövs kommun

Oljecisterner

Omfattande regelverk för cisterner

Vid förvaring av brandfarliga vätskor i cisterner gäller flera olika regelverk. Det är bland annat Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24), Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter samt kraven i miljöbalken och plan- och bygglagen.

 

Räddningstjänsten Syd har tillsyn över brandfarlig vätska när det gäller brandskyddet. De hanterar ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Mer information får du hos Räddningstjänsten SYD.

Innehavarens ansvar

För att skydda mark och vatten mot föroreningar, ska cisterner kontrolleras regelbundet. Vid utsläpp kan mark, vatten, växter och djur skadas. Då är innehavaren av cisternen ansvarig för eventuell sanering, vilket kan innebära stora kostnader . Även små läckage kan ha förödande effekter på dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Om du upptäcker att din cistern har läckt, är du skyldig att underrätta Miljö- och byggavdelningen.

Som cisterninnehavare är du skyldig att känna till vilka regler som gäller. Om en olycka sker och det visar sig att reglerna inte följts, kan det uppstå problem med ersättning från ditt försäkringsbolag. Det är även klokt att kontrollera att din försäkring omfattar en eventuell olycka med utsläpp av olja.

Om du har ett företag bör du införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen. Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24 med ändringar, gäller förvaring av dieselbränsle, eldningsolja, spillolja och, inom vattenskyddsområde, även hantering av andra brandfarliga varor. De berör såväl privatpersoner som företag.

 

Placering av cistern

Om ingen risk för vatten- eller markförorening finns, kan cisternen placeras på en plan yta där ett eventuellt läckage kan insamlas och omhändertas.

Vid tankning från cistern bör ytan vid tankområdet vara tät och möjliggöra uppsamling av spill.

 

Miljö- och byggnämnden kan alltid ställa krav på invallning, om risk för vatten- eller markförorening finns. En sådan invallning ska rymma hela cisternens volym. Om flera cisterner finns inom samma invallning, ska denna rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Invallningen ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i den. En invallning kan bestå av betong, plåt/stål eller vara dubbelväggig. I vanliga fall finns tak på utomhustankar, för att undvika vatten inom invallningen. Lämna 40 cm mellan cistern och vall för att möjliggöra besiktning av cisternen.

 

Om risk för påkörning av cistern föreligger, måste skydd mot detta anordnas. Rörledningarna till en tank ska inte ligga i golvet eller i marken då det försvårar upptäckten av eventuella läckage.

 

Cistern som tas ur bruk

Cistern och tillhörande rörledning som tas ur bruk (som skrotas eller ska användas på annat sätt) ska tömmas och rengöras. Påfyllningsrör och avluftningsanordningar ska tas bort så att cisternen inte fylls på av misstag.

Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på denna hantering. Då en cistern tas ur bruk skall innehavaren skicka kopia på kontrollrapport/avställningsintyg till Burlövs kommun, miljö- och byggnämnden, Box 53, 232 21 Arlöv.

 

Installation av oljesistern - Informationsplikt

Om du avser att installera en cistern eller hantera en brandfarliga vara, kan det krävas att du lämnar information om detta till Miljö- och byggnämnden.

Informationsplikten gäller:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m3.
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m3, men högst 10 m3, såvida inte cisternen ska placeras inomhus.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.


Installationskontroll och revisionskontroll

När en nyinstallation sker ska cisterner och rörledningar genomgå en installationskontroll. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollföretag.

 

För farmartankar som levereras färdiga på plats (all kringutrustning med exempelvis färdigmonterad pump) räknas installationskontroll utförd på verkstad.

 

Kontroll ska också göras om anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har ändrat driftförhållanden eller flyttats.

 

Besiktning av oljetankar

Du som bor i villa och har en oljetank regelbundet låta besiktiga oljetanken. Läckage från en trasig oljetank kan ge stora skador på bland annat dricksvatten, växter och trädgårdar samt leda till en kostsam sanering.

 

Oljetanken ska besiktigas minst vart 6:e år. Om cisternen uppfyller krav för godkänt korrosionsskydd gäller det dubbla tidsintervallet, det vill säga att kontrollen ska ske vart 12:e år.

 

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollföretag. En lista med ackrediterade företag i Skåne hittar du på Swedacs webbplats.

Efter genomförd besiktning ser vi gärna att du skickar in en kopia på besiktningsprotokollet till:

Burlövs kommun, miljö- och byggnämnden, Box 53, 232 21 Arlöv.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö