Burlövs kommun

Planprogram Kronetorpstaden

Kartskiss över området där den aktuella ytan är färglagd.

Illustrationsplan för stadsutvecklingsområde Burlöv.

Planprogramsområdet omfattar cirka 100 ha och ligger mellan Arlöv och Åkarp, området begränsas av Södra stambanan och motorvägarna mot Malmö, Lund och Helsingborg. Ett planprogram har tagits fram för att beskriva möjlig utveckling av kommunens nya stadsdel.

Området blir ett tillskott med utbud av attraktiva bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekreation. Där ska det byggas stadsmässigt som en kvartersstad med blandat bostadsutbud, offentlig och privat service. Trygga och trivsamma platser, gator och parker ska locka till utevistelse och fungera som mötesplatser för alla åldrar. Stadsparken, skola, idrottsplats och badhus kommer att bli viktiga mötesplatser både för boende i området och kommunen i stort.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att skapa en vision och helhetsbild för hela stadsutvecklingsområdet som möjliggör en etappvis och långsiktig utveckling. Programmet ska samla planeringsunderlag, ange övergripande strukturer, gestaltningsprinciper samt gemensamma förutsättningar inför kommande detaljplaner. Det ger en förutsägbarhet för alla inblandade: kommun, invånare, fastighetsägare och exploatörer.

Pågå under lång tid

Utbyggnaden av området kommer att pågå under lång tid. Detaljplanering och utbyggnad kommer att ske etappvis. Målet är att skapa en attraktiv stadsdel med goda kollektivtrafikförbindelser som även har till uppgift att länka samman kommunens olika delar.

Den nya stadsdelen

Stadsdelen planeras för cirka:

  • 5 000 bostäder
  • 10 500 invånare
  • 35 000 m2 BTA (bruttoarea) kontor, handel och liknande


Det innebär behov av:

  • 9-10 parkeringshus
  • 5-6 förskolor med 120 barn i varje
  • 2-3 grundskolor med 600 elever/skola
  • särskilda boendeformer och annan service.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö